Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4082
Title: Poetka i świat : studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej
Authors: Gralewicz-Wolny, Iwona
Keywords: Wisława Szymborska; poezje; interpretacje
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Monografia poświęcona poezji Wisławy Szymborskiej składa się z dwóch części. Pierwszą z nich tworzy pięć szkiców konfrontujących dzieło Szymborskiej z tematem (auto)biografii, teoretycznym wymiarem tekstu poetyckiego i reguł jego tworzenia, z fenomenem liczby składającej nigdy niespełnioną obietnicę porządkowania chaosu ludzkiego życia, z kwestią relacji, jaka łączy (?) człowieka i świat przyrody, wreszcie z naszym uwikłaniem w egzystencjalny paradygmat początku i końca. Drugą część pracy współtworzy pięć interpretacji porównawczych, w których wierszom Szymborskiej partnerują utwory wybitnych polskich poetów: Kochanowskiego, Mickiewicza, Herberta, Miłosza, Kamieńskiej. W zestawieniu tym teksty o bogatej tradycji interpretacyjnej odsłaniają kolejne warstwy sensów, a intertekstualny dialog, jaki prowadzą, staje się dowodem ich żywej obecności w przestrzeni współczesnej kultury. Praca adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, dla których poezja Szymborskiej stanowi przedmiot zarówno naukowej, jak i/lub prywatnej refleksji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4082
ISBN: 9788322622827
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gralewicz_Wolny_Poetka_i_swiat.pdf3,42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons