Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4190
Title: Region samorządowy
Authors: Dolnicki, Bogdan
Keywords: region w ujęciu prawnym i politycznym; Europejska Karta Samorządu Regionalnego; województwo samorządowe; administracja wojewódzka
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 166-189). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Współczesne struktury wielu państw stały się jednocześnie zbyt duże i zbyt małe. Zbyt małe dla rozwiązywania problemów w skali globalnej, co w efekcie doprowadziło do rozwoju ponadnarodowych organizacji o charakterze integracyjnym, a zarazem zbyt duże, by rozwiązać nowe problemy, wynikające z przemian gospodarczych i społecznych1. Na tym tle na znaczeniu zyskują regiony jako „trzecia siła” pomiędzy administracją rządową a samorządem lokalnym2. Powszechnie akceptowane zaczyna być zjawisko regionalizacji, rozumiane jako działalność rządu sprowadzająca się do reorganizacji terytorium państwa w celu zmniejszenia zróżnicowań i stymulowania procesów rozwoju3. A zatem regionalizacja oznacza tendencje do rozwoju współczesnego państwa, polegające na dekoncentracji i decentralizacji władzy państwowej i jej przemieszczaniu na niższe poziomy systemu politycznego, czemu towarzyszy zwiększenie samodzielności gospodarczej i politycznej określonych obszarów, charakteryzujących się spójnością gospodarczą i kulturową".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4190
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolnicki_Region_samorzadowy.pdf358,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons