Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4194
Title: Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego w systemie kontroli finansów publicznych w Polsce
Authors: Glumińska-Pawlic, Jadwiga
Keywords: prawo europejskie; audyt wewnętrzny; wewnętrzna kontrola finansowa; kontrola finansów publicznych w Polsce
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 210-220). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga zdyscyplinowania i racjonalizacji wydatków publicznych, dbałości o prawidłowe wykorzystanie środków unijnych oraz przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Realizując strategiczny cel pełnego członkostwa, Polska zobowiązała się do podjęcia wymienionych działań, stąd też od kilkunastu lat dostosowujemy nasz system prawny do regulacji obowiązujących w Unii. Podkreślić należy, że uregulowanie rozwiązań prawnych kwestii wewnętrznej kontroli finansowej i audytu wewnętrznego było przedmiotem negocjacji akcesyjnych i znalazło wyraz w Okresowym raporcie Komisji Europejskiej".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4194
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gluminska_Pawlic_Miedzynarodowe_standardy_audytu_wewnetrznego_w_systemie.pdf304,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons