Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4199
Title: Uczestnictwo w wyborach lokalnych według prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
Authors: Jagoda, Joanna
Keywords: prawo międzynarodowe; prawo europejskie; prawo krajowe (polskie); wybory samorządowe
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 238-253). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Możliwość udziału w wyborach lokalnych jest uzależniona od posiadania praw wyborczych (czynnego i biernego), te zaś stanowią element konstrukcyjny prawa do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi. Na prawo to składają się — oprócz praw wyborczych — także m.in.: prawo do udziału w referendum, wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń, prawo dostępu do służby publicznej, prawo do informacji publicznej czy wolność wyrażania swych poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Prawo do udziału w kierowaniu sprawami publicznymi należy do kategorii wolności i praw politycznych, i jako takie zostało expressis verbis sformułowane w aktach prawa międzynarodowego i w dokumentach międzynarodowych, do których Polska przystąpiła1. W szczególności do aktów tych należą: Powszechna deklaracja praw człowieka (PDPC), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL). Również prawo wspólnotowe zawiera regulacje odnoszące się bezpośrednio do kwestii udziału obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w wyborach municypalnych. Regulacje te mają natomiast wpływ na kształt ustawodawstwa wewnętrznego (krajowego) w tym zakresie".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4199
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jagoda_Uczestnictwo_w_wyborach_lokalnych_wedlug.pdf343,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons