Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4205
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMartysz, Czesław-
dc.date.accessioned2018-06-04T13:01:31Z-
dc.date.available2018-06-04T13:01:31Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationB. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 356-371). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322618318-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4205-
dc.description.abstract"Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego1, wyznacza jej art. 1. W ujęciu przedmiotowym przepis ten obejmuje trzy rodzaje postępowań: ogólne postępowanie jurysdykcyjne, postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej, wreszcie postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. Dodatkowo, stosownie do art. 2 k.p.a., ustawa ma także zastosowanie w sprawach związanych z rozstrzyganiem skarg i wniosków. Z kolei w ujęciu podmiotowym jej przepisy będą miały zastosowanie przed organami publicznymi, wśród których wyodrębnić można dwie podstawowe ich grupy: organy administracji publicznej (organy sensu stricto) oraz inne organy państwowe i inne podmioty, gdy z mocy prawa lub na podstawie porozumień są one uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych. W obrębie pierwszej z wymienionych grup można natomiast wyróżnić organy administracji rządowej (państwowej) oraz organy jednostek samorządu terytorialnego. Nadto w sprawach skarg i wniosków przepisy k.p.a. mają także zastosowanie przed organami organizacji społecznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpostępowanie administracyjnepl_PL
dc.titlePostępowanie administracyjne w sprawach należących do organów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martysz_Postepowanie_administracyjne_w_sprawach_nalezacych.pdf332,43 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons