Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4230
Title: Zasady prawa wspólnotowego a zasady wspólne dla państw członkowskich częścią polityki prawa Unii Europejskiej
Authors: Wentkowska, Aleksandra
Keywords: Unia Europejska; prawo wspólnotowe
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 577-586). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Problematyka autentyczności zasad prawa wspólnotowego, ogólnych zasad wspólnych dla państw członkowskich oraz mechanizmów wchodzących w zakres szeroko pojmowanej polityki prawa, podejmowana jest w literaturze przedmiotu w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy instrumenty te znajdują bezpośrednie zastosowanie jako niezależne źródła prawa wspólnotowego, czy też odgrywają rolę pomocniczą tylko w takim zakresie, w jakim są uznawane przez prawo traktatowe, zwyczajowe bądź sędziowskie. Prawdziwy wydaje się pogląd o powstaniu rozmaicie kształtowanego katalogu prawa niepisanego ze względu na brak jednoznacznych i konkretnych regulacji traktatowych w tym zakresie, co daje instytucjom unijnym swobodę w ich kształtowaniu oraz wypracowywaniu własnego katalogu. W konsekwencji powołanie się na niezapisane w prawie traktatowym źródła prawa staje się zarówno katalogiem tychże źródeł dla sądów europejskich, jak i całego wspólnotowego obszaru instytucjonalnego".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4230
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wentkowska_Zasady_prawa_wspolnotowego_a_zasady_wspolne.pdf308,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons