Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4267
Title: Realizacja wybranych założeń Narodowego Programu Zdrowia w wymiarze lokalnym
Authors: Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna
Keywords: Narodowy Program Zdrowia; promocja zdrowia; edukacja zdrowotna
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Borzucka-Sitkiewicz, K. Kowalczewska-Grabowska (red.), "Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych : (w wymiarze edukacyjnym)" (S. 13-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przekształcanie środowiska z punktu widzenia realizacji zadań pomocy ludziom w rozwoju wymaga projektowania działań umożliwiających zaspokajanie potrzeb rozwojowych człowieka w różnych fazach życia i różnorodnych sytuacjach życiowych (w pracy, nauce, zabawie, czasie wolnym, w miejscu zamieszkania, rodzinie, grupie rówieśniczej i towarzyskiej, działalności kulturalnej i różnych formach aktywności ludzkiej). Działania te odnoszą się również do całych grup czy zbiorowości. Z wymienionych względów w artykule szczegółowej analizie zostanie poddany stopień realizacji celu nr 12 Narodowego Programu Zdrowia, a mianowicie „aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa”, w wymiarze województwa śląskiego oraz zostaną zaprezentowane szczegółowe działania podjęte i zrealizowane w dwóch miastach województwa śląskiego: Chorzowie i Tychach. Podjęta problematyka badawcza wymagała zastosowania metody monografii terenowej oraz techniki analizy dokumentów. Wykorzystane do badań dokumenty uzyskano z Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz z Urzędów Miast Chorzowa i Tychów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4267
ISBN: 9788322622216
9788380122413
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalczewska_Grabowska_Realizacja_wybranych_zalozen_Narodowego_Programu_Zdrowia.pdf470,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons