Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4332
Title: Scales of Banach spaces, theory of interpolation and their applications
Authors: Dawidowski, Łukasz
Keywords: przestrzenie Banacha
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszej monografii jest omówienie teorii skal przestrzeni Banacha oraz teorii interpolacji wraz z podaniem przykładów ich zastosowan. Praca składa sie z trzech czesci: dwie pierwsze opisuja teorie zastosowana nastepnie w czesci trzeciej, w której zanalizowane sa przykłady jej uzycia. Wpierwszej kolejnosci opisano teoretyczne podstawy teorii interpolacji. Podano definicje oraz podstawowe twierdzenia dotyczace konstrukcji przestrzeni interpolacyjnych (interpolacja rzeczywista i zespolona). Druga, główna, czesc monografii przedstawia definicje poteg ułamkowych operatorów, w szczególnosci dodatnich operatorów sektorialnych. Zaprezentowano takze ich zastosowanie do konstrukcji skal przestrzeni Banacha, które jako główny obiekt badan sa przykładem przestrzeni interpolacyjnych. W pracy zamieszczono równiez charakteryzacje skal przestrzeni Banacha, która słuzy jako podstawa teoretyczna do opisu zastosowan tej teorii. W trzeciej czesci omówiono zastosowanie podanej wczesniej teorii do badania „zachowan” operatorów na róznych poziomach skali. Udowodniono twierdzenia dotyczace operatorów domknietych oraz operatorów sektorialnych. Gwarantuja one, pod pewnymi załozeniami, posiadanie tych własciwosci przez operatory rozwazane na dowolnych poziomach skali. Nastepnie opisano konkretne równania czastkowe, w rozwiazywaniu których mozna zastosowac wspomniana teorie. Podane przykłady dotycza szukania rozwiazan o wiekszej regularnosci pewnych równan drugiego rzedu z warunkami brzegowymi typu Dirichleta oraz rozwiazywania nieliniowego równania Laplace’a na podstawie teorii Henry’ego, która dotyczy równan z nieliniowoscia spełniajaca warunek Lipschitza na podzbiorach ograniczonych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4332
ISBN: 9788322621127
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dawidowski_Scales_of_banach_spaces.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons