Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4481
Title: Legalność jako kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym - ius czy lex?
Authors: Majewski, Kamil
Majewska, Patrycja
Keywords: nadzór nad samorządem terytorialnym; supervision of local government; kryteria nadzoru; legalność; legalność jako kryterium nadzoru; the criteria for supervisio; legality; legality as the criterion for supervision
Issue Date: 20-Jun-2016
Publisher: Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, 2016, nr XVI(1), s. 115-125
Abstract: Artykuł porusza problematykę postrzegania legalności jako kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce. W części wstępnej przedstawiono pojęcie i regulację samorządu terytorialnego. Scharakteryzowano pojęcie nadzoru, wskazano różnicę pomiędzy nadzorem i kontrolą oraz wymieniono pojawiające się w przepisach kryteria nadzoru, w tym w regulacji konstytucyjnej oraz ustawowej. W części właściwej analizie poddano tezę J. Zimmermanna mówiącą o postrzeganiu legalności jako zgodności z porządkiem prawnym, przy jednoczesnym szczególnym uwzględnianiu tej normy prawnej, która stanowiła podstawę do działania. Na potwierdzenie słuszności stanowiska J. Zimmermanna przytoczono szereg argumentów, wśród których za najistotniejsze uznano te wynikające z regulacji konstytucyjnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4481
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Legalnosc_jako_kryterium_nadzoru.pdf403,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons