Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMajewski, Kamil-
dc.date.accessioned2018-06-12T06:51:37Z-
dc.date.available2018-06-12T06:51:37Z-
dc.date.issued2016-06-16-
dc.identifier.citationStudenckie Zeszyty Naukowe, Vol. 19, nr 30 (2016), s. 67-78pl_PL
dc.identifier.issn1506-8285-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4482-
dc.description.abstractNiniejszy artykuł przedstawia poglądy orzecznictwa sądowego w zakresie formułowania podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia w najnowszym orzecznictwie NSA. W części wstępnej przedstawiono charakter prawny instytucji skargi kasacyjnej oraz pozycję Naczelnego Sądu Administracyjnego w strukturze sądownictwa i jego właściwość, w tym do rozpatrywania środków prawnych, a wśród nich skargi kasacyjnej. W części głównej przedstawiono elementy skargi kasacyjnej, jej podstawy i ich uzasadnienie, wskazując podstawowe wymogi w tym zakresie, nakreślone przez orzecznictwo sądowe, oraz skutki prawne w przypadku ich braku.pl_PL
dc.description.sponsorshipŚrodki własne Autorapl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectskarga kasacyjnapl_PL
dc.subjectpodstawy kasacyjnepl_PL
dc.subjectuzasadnienie podstaw kasacyjnychpl_PL
dc.titlePodstawy kasacyjne i ich uzasadnienie w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalStudenckie Zeszyty Naukowepl_PL
dc.identifier.doi10.17951/szn.2016.19.30.67-
dc.description.referencesAdamiak B., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2014. Dauter B., Gruszczyński B., Komentarz do art. 173 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX 2013, nr 148451. Drachal J., Wiktorowska A., Wajda P., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2014. Gołaszewski P., Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483). Kuczyński T., Masternak-Kubiak M., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2009. Postanowienie NSA z dnia 14 kwietnia 2004 r., GSK 68/04, Legalis nr 90333. Postanowienie NSA z dnia 10 lutego 2005 r., FZ 803/04, Legalis nr 88504. Postanowienie NSA z dnia 4 kwietnia 2008 r., II GZ 173/07, Legalis nr 117277. Postanowienie NSA z dnia 27 maja 2008 r., II GSK 254/07, Legalis nr 117931. Postanowienie NSA z dnia 29 maja 2008 r., I FSK 443/07, Legalis nr 117399. Postanowienie NSA z dnia 8 stycznia 2010 r., I OSK 446/09, Legalis nr 630797. Postanowienie NSA z dnia 21 lipca 2010 r., II GZ 30/09, Legalis nr 674262. Postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2011 r., II GZ 223/10, Legalis nr 631640. Postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2011 r., II GZ 224/10, Legalis nr 631641. Postanowienie NSA z dnia 20 września 2011 r., II OZ 793/11, Legalis nr 930920. Postanowienie NSA z dnia 18 października 2011 r., II GZ 274/10, Legalis nr 416713. Postanowienie NSA z dnia 5 marca 2013 r., II FNP 18/12, LEX nr 1303286. Postanowienie NSA z dnia 26 listopada 2013 r., I GZ 311/13, Legalis nr 912431. Postanowienie SN z dnia 23 października 2014 r., III SO 2/14, LEX nr 1532991. Szewc T., Konstytucyjność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 5. Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613). Ustawa z dnia 22 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1647). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r., nr 179, poz. 1843 z późn. zm.). Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2006 r., II FSK 362/05, LEX nr 193324. Wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2008 r., II OSK 1788/06, Legalis nr 116813. Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2008 r., II FSK 1527/06, Legalis nr 113420. Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2008 r., I OSK 581/07, LEX nr 355665. Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2013 r., II FSK 1046/11, Legalis nr 594270. Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2013 r., II FSK 974/11, Legalis nr 759604. Wyrok NSA z dnia 13 marca 2013 r., II GSK 2391/11, Legalis nr 645811. Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2013 r., II OSK 552/12, Legalis nr 764203. Wyrok NSA z dnia 4 lipca 2013 r., I GSK 891/12, Legalis nr 764377. Wyrok NSA z dnia 11 lutego 2014 r., I GSK 43/13, Legalis nr 909497. Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2014 r., II GSK 269/14, Legalis nr 951978. Wyrok NSA z dnia 19 marca 2014 r., II GSK 16/13, Legalis nr 1161241. Wyrok NSA z dnia 27 marca 2014 r., II FSK 811/12, Legalis nr 908523. Wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2014 r., I FSK 743/13, Legalis nr 1068216. Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2014 r., I FNP 5/14, LEX nr 1484674. Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2014 r., I FSK 792/13, Legalis nr 1092139. Wyrok NSA z dnia 21 października 2014 r., II FSK 2440/12, Legalis nr 1087458. Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 1443/13, Legalis nr 1162264. Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r., I OSK 2718/14, Legalis nr 1200000. Wyrok TK z dnia 2 czerwca 1999 r., K 34/98, LEX nr 37389.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Podstawy_kasacyjne_i_ich_uzasadnienie.pdf460,67 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons