Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4485
Title: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt: II OSK 1417/09
Authors: Majewski, Kamil
Kościesza, Agnieszka
Keywords: wejście decyzji do obrotu prawnego; doręczenie w KPA; skutki doręczenia; znaczenie doręczenia decyzji
Issue Date: 20-Dec-2016
Publisher: Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, 2016, nr XVI/2, s. 439-448
Abstract: Niniejsza glosa porusza problematykę wejścia do obrotu prawnego decyzji administracyjnej. Autorzy nie zgadzają się z zaproponowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w głosowanym wyroku poglądem, jakoby wejście do obrotu prawnego decyzji administracyjnej było uzależnione od faktu wywierania przez nią skutków prawnych i jednocześnie brak skutecznego doręczenia pozostawał w tym zakresie bez znaczenia. Autorzy wyrażają pogląd poparty argumentami zakorzenionymi zarówno w doktrynie postępowania administracyjnego, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, że w świetle obowiązujących przepisów KPA skuteczne doręczenie jest niezbędne do wejścia decyzji do obrotu prawnego i właśnie to skuteczne doręczenie wprowadza decyzję do obrotu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4485
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Glosa_do_wyroku_Naczelnego_Sadu_Administracyjnego.pdf350,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons