Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4591
Tytuł: Problem antywartości w filozofii Plotyna
Autor: Woszczyk, Agnieszka
Słowa kluczowe: Platon; filozofia; antywarości w filozofii
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda (red.), "Wartości - tradycja i współczesność" (S. 65-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Jedną z wyróżniających cech filozofii starożytnej jest jedność dociekań ontologicznych i etyczno-aksjologicznych1. Nierozdzielność i wzajemna komplementarność tych perspektyw, znamionująca refleksję Greków, znajduje wyraz już w jej najwcześniejszych postaciach, wyrażając tym samym pierwotne doświadczenie ładu kosmicznego, którego uczestnik — człowiek — doświadcza zarazem jako doskonałości i dobroci. Filozofia Plotyna nie stanowi wyjątku od nakreślonego paradygmatu myślenia, a nawet może być postrzegana jako zwieńczenie długiej tradycji poszukiwania transcendentnego ugruntowania jedności bytu i dobra2. Plotyńska teoria Jedna-Dobra jako pryncypium określoności, poznawalności i dobroci stanowi właściwie rozwinięcie podstawowej intuicji Platońskiej wyrażonej między innymi w paradygmatycznym wartościowaniu, obecnym w słynnej metaforze jaskini z Państwa (515 b—518 d), w której perspektywa epistemologiczna i perspektywa ontologiczna zbiegają się wyraźnie z imperatywem etycznym i wskazaniami społecznymi3. Jedno-Dobro, które jest źródłem bytowości, poznawalności, uporządkowania duszy i państwa (sc. duszy w skali makrokosmicznej), odsłania zarazem teleologiczną perspektywę ludzkiego życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4591
ISBN: 9788322618165
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Woszczyk_Problem_antywartosci_w_filozofii_Plotyna.pdf282,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons