Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4715
Title: Wybór poezji
Authors: Gosławski, Maurycy
Lyszczyna, Jacek
Keywords: Maurycy Gosławski; poezja polska
Issue Date: 2005
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsza edycja poezji Maurycego Gosławskiego jest próbą przywrócenia po latach - po lipskim wydaniu z 1864 roku - najwartościowszych jego osiągnięć literackich, niepełną, bo ograniczającą się do wybranych utworów. W całości zamieszczone zostało tu Podole, najciekawszy chyba utwór Gosławskiego, niewątpliwie zasługujący na obecność w naszej świadomości i literackiej. Niemal w całości przedrukowano także cykl powstańczych wierszy Poezja ułana polskiego..., pomijając jedynie kilka utworów słabszych artystycznie lub nie związanych z tematyką powstańczą. W tomie znalazły się również fragmenty trzech poematów: Tęsknota, Odstępca albo renegat i Banko. Teksty Podola, Tęsknoty i Poezji ułana polskiego... oraz wiersz Wieszcz Ukrainy oparte są na pierwodrukach (nie zachowały się ich rękopisy), natomiast fragmenty dwóch pozostałych poematów przedrukowano według wydania lipskiego z 1864 roku. Wiersz *** „Bądź pozdrowiona, Panienko Maryja [,..]”opublikował Mieczysław Giergielewicz w artykule Nieznany wiersz powstańczy Gosławskiego („Ruch Literacki” 1930, nr 9). We wszystkich tekstach zmodernizowana została pisownia i interpunkcja zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami edytorskimi, poprawiono także ewidentne błędy drukarskie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4715
ISBN: 8322614179
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goslawski_Wybor_poezji.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons