Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4951
Title: Analiza obrazu polskiego rolnictwa w dobie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej na łamach niemieckiej prasy o tematyce gospodarczej jako elementu tworzenia opinii publicznej
Authors: Borek, Agata
Advisor: Wódz, Jacek
Keywords: Rolnictwo Polska 1990-; Europa integracja gospodarcza 1990-; Polityka rolna Polska 1990-
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Integracja Europy stanowiła niewątpliwie jedno z większych wyzwań przełomu wieków w skali międzynarodowej. W tym czasie można było obserwować głębokie przeobrażenia zarówno idei, jak i rzeczywistości europejskiej, która charakteryzowała się politycznoideologicznym i cywilizacyjno-kulturowym dualizmem. Mająca swój początek w 1952 roku, integracja wpłynęła na obecny kształt Unii Europejskiej, w skład której wchodzi obecnie 25 państw. Możliwości, jakie oferuje ta formacja powodują, iż kraje kandydujące postrzegają uzyskanie członkostwa w jej strukturach jako szansę wyjścia z opóźnienia cywilizacyjnego, tj. gospodarczego, technicznotechnologicznego, infrastrukturalnego, społecznego i organizacyjnego, a także zwiększenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego oraz perspektywę wzrostu poziomu życia ich obywateli. Proces integracji Polski z Unią Europejską, zainicjowany na początku lat dziewięćdziesiątych, wynikał z wysiłków podejmowanych wcześniej przez stronę polską, zmierzających do spełnienia warunku wolności, wymienionego w Traktacie Rzymskim. Przejawem tego było wstąpienie Polski na drogę transformacji oraz nawiązanie ściślejszej współpracy ze Wspólnotami Europejskimi na polu politycznym i gospodarczym. Integracji z UE nie należy traktować jako jednorazowego „przyłączenia” do krajów „Piętnastki”, ale raczej jako długotrwały proces dokonujący się na tle określonych przemian społeczno-ekonomicznych w naszym kraju. Perspektywa akcesji Polski do UE zdominowała kierunki działania polityki zagranicznej naszego kraju. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że celem członkostwa w UE jest również sprowadzenie tego procesu na poziom niskiej polityki poszczególnych instytucji, interesów jednostkowych i grupowych, w które uwikłani są konkretni obywatele wraz z ich zróżnicowanymi celami życiowymi, wartościami i opiniami. Na pierwsze miejsce wśród problemów dotykających Polskę w przededniu wejścia do Unii Europejskiej wysuwało się rolnictwo, ze względu na złożoność i stopień trudności pod względem społeczno-ekonomicznym. Opóźnienie i zaniedbania w sektorze rolnym niosły i będą nieść ze sobą istotne skutki zarówno dla gospodarki, jak i stabilizacji społecznej naszego kraju.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4951
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borek_Analiza_obrazu_polskiego_rolnictwa.pdf2,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.