Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4975
Title: Współczesne zabawy i rozrywki miejskie a kontakty mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.
Authors: Szalbot, Magdalena
Keywords: zabawa; rozrywka; pogranicze
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Muzeum Zabawek i Zabawy, Kielce
Citation: Zabawy i Zabawki, nr 1-4, 2006, s. 133-146
Abstract: Jednym z aspektów przemian szeroko pojmowanej kultury miejskiej są przekształcenia repertuaru zachowań i przestrzeni ludycznych mieszkańców miast. Zabawy i rozrywki miejskie stanową obszerny problem badawczy. W diagnozowaniu współczesnej postaci miejskiej kultury ludycznej pomocne jest dokumentowanie zjawisk wielkomiejskich, ujawniających się na ich przedmieściach, w miejscowościach turystycznych oraz rejestrowanie przemian zabaw w małych miasteczkach. Spośród tak wielu możliwości oglądu współczesnej miejskiej kultury ludycznej w pierwszej części artykułu omówiono wybrane przykłady zabaw i rozrywek zaobserwowane w ostatnich latach w miastach średniej wielkości, w drugiej – przeanalizowano zagadnienie w kontekście kontaktów mieszkańców wyjątkowego układu miast – stykających się granicą państwową. Miasta usytuowane na granicy terytoriów dwóch sąsiadujących państw stanowią odrębną kategorię badawczą. Przestrzenna bliskość, a czasem odmienność oferty ludycznej zagranicznego sąsiada, stwarza dodatkowy kontekst przemian lokalnych zabaw i rozrywek miejskich. Ograniczając się do analizy przypadku nadolziańskiego dwójmieścia z pogranicza polsko–czeskiego, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jakiej mierze ludyczność stanowi płaszczyznę kontaktów mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. W wystąpieniu przedstawiono zaledwie kilka najłatwiej poddających się udokumentowaniu aspektów przekształceń kultury ludycznej we współczesnych przygranicznych miastach średniej wielkości. Zaprezentowany opis sposobów i miejsc zabawy mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna ma charakter zarysu, opiera się na realizowanych badaniach terenowych, bieżących doniesieniach prasowych i wymaga kontynuacji w postaci dalszych systematycznych badań empirycznych. Ze względu na zróżnicowanie etniczne i narodowe mieszkańców obu miast, projekt badawczy docelowo zakłada ustalenie, w jakim zakresie z oferty i infrastruktury ludycznej Czeskiego Cieszyna korzystają Polacy z Cieszyna, a z cieszyńskiej – Czesi, Słowacy i przedstawiciele innych mniejszości oraz polscy Zaolzianie zamieszkujący lewobrzeżny Cieszyn. Skompletowane dane umożliwią skonstruowanie mapy obrazującej rozkład przestrzeni ludycznych w obu miastach, oraz ustalenie różnic, podobieństw i rzeczywistego zakresu uczestnictwa we wspólnych aktywnościach zabawowych poszczególnych grup mieszkańców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4975
ISSN: 1428-2259
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_Wspolczesne_zabawy_i_rozrywki_miejskie.pdf551,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons