Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5006
Title: Środowisko rodzinne jako wyznacznik jakości życia dziecka z alergią
Authors: Dworak, Alina
Advisor: Syrek, Ewa
Keywords: środowisko rodzinne; alergia u dzieci
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie zaczyna się w domu” podkreśla odpowiedzialność rodziny za zdrowie jej członków. Rodzina, aby mogła spełniać swe funkcje, musi przystosować się zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań. Z analizy literatury przedmiotu wynika, że nawracające i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci stanowią poważny problem kliniczny. Stąd też konieczność poszukiwań przyczyn ciągłego wzrostu zachorowań wśród dzieci w wieku rozwojowym. U około 30% chorych przewlekle z tej grupy wiekowej ujawniają się trudności w zachowaniu i problemy rozwojowe o podłożu pozachorobowym, co nasuwa konieczność włączenia do leczenia i terapii nie tylko chorego, ale i jego rodziny. W poszczególnych rozdziałach prezentowanej dysertacji przedstawiono rolę, jaką pełni rodzina dziecka dotkniętego chorobą alergiczną oraz jej znaczenie dla jakości życia chorego dziecka. W rozdziale pierwszym starałam się uporządkować i uściślić pojęcia dotyczące zdrowia, choroby z punktu widzenia zarówno medycyny, pedagogiki, jak i nauk społecznych. W rozdziale drugim rozważania o auksologii, ogarniającej całość nauki o rozwoju, dają możliwość porównania rozwoju dziecka zdrowego z rozwojem dziecka z chorobą przewlekłą. W dalszej części pracy przybliżam pojęcia chorób alergicznych, jako współczesnego problemu nie tylko medycyny, ale i nauk społecznych, z uwzględnieniem wpływu choroby na jakość życia dziecka. W rozdziale metodologicznym uzasadniam trafność wyboru w prezentowanej dysertacji badań jakościowych i studium indywidualnego przypadku jako metody umożliwiającej wnikliwą i dogłębną analizę badanego problemu. W rozdziale poświęconym rodzinie, na podstawie analizy zebranego materiału badawczego, starałam się jak najbardziej wnikliwie i dokładnie przedstawić jak, rodzina poprzez, realizację przydzielonych jej funkcji, zaspokaja zakres potrzeb dziecka, determinując tym samym jakość życia dziecka z alergią. Wraz z rozwojem promocji zdrowia i profilaktyki słuszne wydaje się podjęcie problematyki edukacji zdrowotnej rodzin dzieci chorych przewlekle, której poświęciłam ostatni rozdział swojej pracy. Przeprowadzone wywiady ze 136 rodzicami dzieci chorych na alergię i astmę zamieściłam na płycie CD, którą dołączyłam do pracy (zob. aneks 12). Napisanie tej pracy zawdzięczam placówkom szpitalnym, poradniom, w których prowadziłam wywiady z rodzicami dzieci alergicznych, a których pracownicy stworzyli warunki i atmosferę konieczną do zebrania materiału badawczego ( zob.rozdz. IV).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5006
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dworak_Srodowisko_rodzinne_jako_wyznacznik_jakosci_zycia_dziecka_z_alergia.pdf43,42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.