Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5086
Title: Instytucja konsula honorowego w polskiej polityce zagranicznej XX wieku
Authors: Szymura, Monika
Advisor: Grochalski, Stefan Marek
Keywords: Konsul honorowy; polityka zagraniczna; dyplomacja; Polska
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Honorowe urzędy konsularne podobnie jak przedstawicielstwa dyplomatyczne stanowią integralną część służby zagranicznej państwa polskiego. Konsul honorowy nie realizuje bezpośrednio polityki zagranicznej Polski. Wykonywanie funkcji politycznych nie zostało włączone do katalogu funkcji konsularnych. Działania o charakterze politycznym tradycyjnie należą do kompetencji służby dyplomatycznej państwa wysyłającego. Pomimo faktu, że funkcje polityczne nie należą do zakresu czynności honorowego urzędnika konsularnego podkreślić należy, iż obowiązek ochrony interesów państwa wysyłającego jest jedną z najważniejszych funkcji konsularnych Konsul honorowy realizuje pośrednio politykę zagraniczną państwa wysyłającego. Podstawowym celem działalności konsula honorowego jest pogłębianie znajomości o państwie wysyłającym w państwie przyjmującym. Honorowy urzędnik konsularny obok tych obowiązków wykonuje funkcje z zakresu współpracy handlowo-gospodarczej, ograniczone funkcje w sprawach prawnych oraz sprawuje opiekę konsularną itd. Regułą jest przy tym, że konsulaty honorowe nie pełnią wielu funkcji o charakterze administracyjnym np. nie wydają paszportów, nie udzielają wiz. Co do zasady honorowym urzędnikom konsularnym nie powierza się czynności notarialnych. Zakres funkcji konsula honorowego wciąż rośnie. Wzrasta również rola, jaką pełni konsul honorowy w realizacji polityki zagranicznej państwa wysyłającego. Przyczynia się do tego w szczególności rozwój handlu międzynarodowego i nasilenie ruchu osobowego pomiędzy poszczególnymi państwami. Katalog czynności powierzanych konsulom honorowym zmienia się w zależności od aktualnych potrzeb życia międzynarodowego. Funkcje konsula honorowego podlegają ciągłym przemianom. Pojawiają się nowe funkcje związane w głównej mierze z promocją kraju wysyłającego, prowadzenie działalności informacyjnej, czy reprezentowanie państwa wysyłającego na międzynarodowych konferencjach. Ogół czynności konsula honorowego powinien prowadzić do zacieśnienia współpracy międzynarodowej pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym. Prawo konsularne nie tworzy zamkniętego katalogu funkcji konsula honorowego. Praktyka konsularna wykazuje tendencję w kierunku rozszerzenia kompetencji konsula honorowego o funkcje polityczne. Zauważyć można zbliżenie funkcji konsula honorowego do funkcji wykonywanych przez przedstawiciela dyplomatycznego. Pomimo tego nie można mówić o zrównaniu funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Włączenie funkcji politycznych do katalogu czynności konsularnych konsula honorowego nie jest powszechną praktyką. Obowiązek realizacji interesów politycznych państwa wysyłającego przez honorowego urzędnika konsularnego mogą wynikać z dwustronnych konwencji konsularnych łączących państwo wysyłające i przyjmujące.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5086
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymura_Instytucja_konsula_honorowego.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.