Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5099
Title: Górnictwo węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1949
Authors: Krzemień, Adrian
Advisor: Topol, Andrzej
Keywords: przemysł górniczy w Polsce; górnictwo węgla kamiennego; Dąbrowskie Zjednoczenie Węglowe
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Tematem mojej pracy doktorskiej jest „Górnictwo węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1949”. W tytule użyłem terminu Zagłębie Dąbrowskie , choć moja praca mówi o Zjednoczeniu Dąbrowskim Przemysłu Węglowego . Stało się tak gdyż początkowa część mojej pracy omawia sytuację panującą na wyżej wymienionym terenie przed powołaniem do życia Zjednoczenia Dąbrowskiego , co miało miejsce w marcu 1945 roku. Początek mojej pracy sięga jednak głębiej. Zostały w niej przedstawione bowiem pokrótce dzieje górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim jeszcze przed tą data. Są to najważniejsze wydarzenia w rozwoju górnictwa węglowego na tym terenie sięgające przełomu wieków XVIII i XIX. Charakteryzując okres od 1945 do 1949 roku potrzebne były również nawiązania do okresu przedwojennego i okupacji niemieckiej. Przedstawiając okres 1945 roku należało przedstawić ponadto kluczowe wydarzenia z początku tego roku , a mające miejsce przed powstaniem Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Znaczna większość pracy koncentruje się jednak na latach 1945-1949 jako okresie opisywanym w niniejszej rozprawie. Zastosowałem jednak odniesienia do okresów wcześniejszych w celu porównania danych statystycznych dotyczących między innymi takich problemów jak wielkość produkcji i wydajności. Nawiązania do czasów poprzedzających II Wojnę Światową i okupacji niemieckiej nie mogły zostać pominięte ze względu na to , że dzieje górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim stanowią ciągłość , a nieuwzględnienie ich sugerowałoby początek eksploatacji węgla na interesującym mnie terenie w roku 1945. A tak przecież nie było. Jednym z problemów , którym się zajmowałem była wielkość produkcji. W tym przypadku porównanie danych statystycznych dotyczących tego zagadnienia przynajmniej z kilku okresów ( lata trzydzieste XX wieku , okupacja hitlerowska i lata stanowiące czas omawianych wydarzeń ) było nieodzowne. Ramy chronologiczne pracy zamykają następujące wydarzenia : początek to okres tuż przed wyzwoleniem spod okupacji niemieckiej , czas tworzenia komitetów kopalnianych w celu ratowania zakładów przed zniszczeniem przez wycofującego się okupanta , działania mające na celu realizację tego zadania i początkowy okres administracji polskiej i tworzenia nowych struktur zarządzających takich jak Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego i Zjednoczenia Rejonowe. Pracę zamyka uchwalenie tak zwanej Karty Górnika , która zmieniła realia panujące w polskim górnictwie i stanowi początek nowego okresu w jego historii. Pomiędzy tymi wydarzeniami najważniejszymi sprawami była odbudowa przemysłu węglowego , wyrównanie wielkości produkcji do poziomu przedwojennego i realizacja Planu Trzyletniego. Te trzy zagadnienia stanowią główną oś mojej pracy. Kolejnym problemem są ramy terytorialne mojej rozprawy. Koncentruję się w tym przypadku na Zagłębiu Dąbrowskim , ale nawiązuję do terenów Zagłębia Górnośląskiego , Dolnośląskiego i Krakowskiego. Robię to w celach porównawczych , na przykład opisując osiągnięcia Zjednoczenia Dąbrowskiego na polu produkcji , czy wydajności lub opisując wielkość Zjednoczenia ( ilość pracowników , zakładów itp.). W tym momencie słowa wyjaśnienia przez co rozumiem pojęcie Zagłębia Dąbrowskiego i krótka charakterystyka tego regionu. Zagłębie Dąbrowskie obejmuje obszar o powierzchni około 300 kilometrów kwadratowych. Zamyka go linia przebiegająca poprzez Ząbkowice , Strzemieszyce , Maczki , Sosnowiec , Czeladź , Grodziec , Będzin , Dabrowę Górniczą , Ząbkowice . Nazwa Zagłębie wzięła swój początek od gospodarczego charakteru regionu , w którym prowadzona była eksploatacja węgla kamiennego ( „była” gdyż obecnie na tym terenie znajduje się tylko jedna czynna kopalnia „Kazimierz-Juliusz” ). Drugi człon nazwy powstał od Dąbrowy Górniczej , która była na początku głównym ośrodkiem górnictwa w tym rejonie . Termin Zagłębie Dąbrowskie nie jest nazwą geograficzną , gdyż omawiany obszar jest częścią Wyżyny Śląskiej . Jest to termin powstały w wyniku przemian historyczno-politycznych mających miejsce na tym obszarze . Rodowód granicy między terenem Zagłębia i Śląska sięga czasów Kazimierza Sprawiedliwego , który w 1179 roku cofnął granicę między Śląskiem a Ziemią Krakowską na wschód oddając Mieszkowi Raciborskiemu kasztelanię bytomską i oświęcimską . W ten sposób powstała granica oparta o Czarną Przemszę i Brynicę . W połowie XIV wieku po przejęciu Śląska przez Czechy granica ta nabrała charakteru międzypaństwowego i przetrwała z małymi korektami do końca Pierwszej Rzeczypospolitej . Różnice etniczne i społeczno- gospodarcze zaczęły się pojawiać w wieku XIX . Omawiana granica stała się wtedy granicą pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim i Królestwem Pruskim . Stosunki panujące w tych państwach zrodziły różnice kulturowe i społeczne między terenami Zagłębia i Śląska i stworzyły świadomość odrębności ich mieszkańców . Doszły do tego różnice w zagospodarowywaniu terenów obu obszarów , odmienne typy gospodarki i poziom cywilizacyjny ludności . Powstałe róznice stanowią podstawę odrębności Zagłebia i Górnego Śląska również w czasach obecnych . Cele pracy doktorskiej . Z uwagi na zachowanie porządku i uniknięcie powtórzeń zostaną one podane w punktach . 1) Przedstawienie problemów polskiego górnictwa w latach 1945-1949 na przykładzie Dąbrowskiego zjednoczenia Przemysłu Węglowego i charakterystyka tego okresu . 2) Omówienie okresu od końca okupacji niemieckiej poprzez przejęcie zakładów przez władze polskie do utworzenia Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego . 3) Ukazanie Zjednoczenia Dąbrowskiego jako całości w strukturach Przemysłu Węglowego . Działalności wszystkich 10 kopalń w połączeniu w jeden organizm , a nie każdej z osobna . 4) Ukazanie różnic w podokresach 1945 i 1946-1949 . Uzasadnienie tego podziału . 5) Przedstawienie przemian w górnictwie Zagłębia w 1945 roku i pełna charakterystyka tego okresu . 6) Charakterystyka Zjednoczenia Dąbrowskiego – struktur i organizacji w latach 1946- 1949 . 7) Przedstawienie problemów Zjednoczenia Dąbrowskiego – braków kadrowych i personalnych , szkolenia nowych kadr , warunków pracy w omawianym okresie . 8) Omówienie Planu Trzyletniego i jego realizacji , wielkości produkcji , wydajności w latach Planu , bezpieczeństwa pracy , dyscypliny pracy , zbytu surowca – porównanie Zjednoczenia Dąbrowskiego w latach 40- tych XX wieku z okresami wcześniejszymi i przyrostu produkcji i wydajności w omawianym okresie . 9) Ukazanie problemu współzawodnictwa pracy i jego roli , zachęt i gróźb kierownictwa i roli Związków Zawodowych w tym ruchu . 10) Przedstawienie położenia załóg ze zwróceniem uwagi na płace , aprowizację , warunki mieszkaniowe i socjalne . Omówienie Karty Górnika. 11) Ukazanie roli organizacji partyjnych , związkowych i młodzieżowych działających w Zjednoczeniu Dąbrowskim . 12) Omówienie przypadków protestów robotniczych , strajków , sabotaży i ich przyczyn. Najważniejszym powodem podjęcia tematu mojej pracy było przedstawienie problemu Zjednoczenia Dąbrowskiego w latach czterdziestych XX wieku , ponieważ ten okres jest ważny dla historii górnictwa regionu i zajmuje w opracowaniach mało miejsca . Ponadto jest opisywany w sposób mało dokładny . Dzieje się tak gdyż monografie Zjednoczenia i kopalń opisują kilkadziesiąt lat działalności tychże i okres pięcioletni stanowi w nich siłą rzeczy tylko krótki fragment sprowadzający się do jednego rozdziału . Monografie kopalń koncentrują się wyłącznie na jednym zakładzie pomijając zagadnienie całego Zjednoczenia , co powoduje wrażenie iż zakłady te stanowiły samodzielne jednostki nie zrzeszone w większą całość . Ponadto w opisach okresu stanowiącego temat mojej pracy autorzy koncentrują się na działalności zakładowych komórek PPR i PPS przedstawiając dzieje kopalń przez ich pryzmat . Wyjątkiem są najnowsze prace Bolesława Ciepieli pod tytułem „Najstarsze i ostatnie kopalnie węgla w Zagłębiu Dąbrowskim , czyli końcowa synteza zagłębiowskiego górnictwa” ( będąca monografią tej gałęzi przemysłu w regionie ) , „Zlikwidowane zagłębiowskie kopalnie węgla w fotografii” i „O kopalniach węgla . Zagłębiowskie Górnicze Spotkania „Po latach pracy”. W opracowaniach podejmujących temat kopalń dąbrowskich okres 1945-1949 ujęty jest w mało szczegółowy sposób . Bardziej dogłębna analiza rozpoczyna się dopiero od lat 50-tych XX wieku . Tak jest w monografii kopalni „Generał Zawadzki” pod red . Jerzego Jarosa , kopalni „Sosnowiec” pod red . Henryka Rechowicza i kopalni „Czerwona Gwardia” pod red . Andrzeja Topola . Podobnie jest w przypadku prac pana Ciepieli choć ten autor w szczegółowy sposób opisuje również okres do końca II Wojny Światowej , a następnie Problem przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim stanowi również temat opracowań dotyczących miast regionu . W pracach „Sosnowiec . Drogi rozwoju miasta” Janusza Ziółkowskiego , „Sosnowiec . Zarys rozwoju miasta” pod red. Henryka Rechowicza i „Dąbrowa Górnicza . Zarys rozwoju miasta” pod red .Wacława Długoborskiego problem górnictwa jest opracowany w sposób fragmentaryczny w powiązaniu z całością zakładów przemysłowych miast , których prace dotyczą . Tematyką regionu i jego historii zajmowało się nieistniejące już wydawnictwo „Sowa Press”, ale okres powojenny stanowił jedynie margines jego publikacji , które szczegółowo opisywały lata wcześniejsze . Najnowsze prace dotyczące historii Zagłębia Dąbrowskiego i przemysłu tego regionu są autorstwa wspomnianego wyżej Bolesława Ciepieli i Stefana Góry . Problematyka przemysłu Zagłębia Dąbrowskiego nie jest dokładnie opracowana w literaturze i to stanowiło główny argument do podjęcia tematu mojej pracy . Zwłaszcza okres powojenny zasługuje na szczegółową analizę ze względu na przemiany zachodzące w górnictwie i w przemyśle polskim w tym czasie , a jak już była mowa jest on w dostępnej literaturze marginalizowany . Inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o całość górnictwa węglowego w Polsce . Tutaj szczegółowe opracowania napisał nieżyjący już profesor Jaros . Jego prace traktują jednak górnictwo w ujęciu całościowym , ogólnokrajowym a temat poszczególnych Zjednoczeń stanowi tylko ich fragment . Wyjątkiem jest „Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich”. W mojej pracy wykorzystałem materiały pochodzące z Archiwum Państwowego w Katowicach ( dalej APKat ) . W tej instytucji znajdują się dokumenty dotyczące Zjednoczenia Dąbrowskiego od chwili jego powstania . Niestety zespół archiwalny Zjednoczenia nie został jeszcze uporządkowany i opracowany , co powoduje , że materiały te nie są udostępniane do celów naukowych . Podobna sytuacja jest z zespołem Okręgowego Urzędu Górniczego w Dąbrowie Górniczej . Likwidowane w latach 90-tych XX wieku kopalnie rejonu dąbrowskiego również przesłały swoje zbiory archiwalne do APKat . Podobnie stało się z archiwum Spółki Restrukturyzacji Kopalń , w którym znajdowały się przejściowo materiały dotyczące kopalń Zjednoczenia Dąbrowskiego . W inwentarzu figurują odpowiednie zespoły , ale są one niedostępne w pracowni naukowej z powodów tych samych co w przypadku dokumentów z zespołu o nazwie Zjednoczenie Dąbrowskie Przemysłu Węglowego . Według uzyskanych informacji każdy z tych zespołów liczy kilkanaście metrów dokumentów przemieszanych i nie sprawdzonych . Wielokrotne próby skorzystania z wymienionych zbiorów kończyły się odmową ze strony pracowników pracowni naukowej Archiwum . W związku z tym w swojej pracy wykorzystałem zespół Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego ( CZPW ) . Okazało się , że znajdują się w nim materiały potrzebne do napisania niniejszej rozprawy . Dokumenty tam zawarte dotyczą jednak wszystkich dziesięciu Zjednoczeń Rejonowych , ale informacje odnoszące się do Zjednoczenia Dąbrowskiego okazały się dokładne . Ponadto możliwe okazało się porównanie osiągnięć kopalń dąbrowskich z zakładami z innych Zjednoczeń . Do napisania mojej pracy wykorzystałem dokumenty Naczelnych Dyrekcji CZPW : Socjalnej , Ekonomicznej , Technicznej , Komisji Norm Produkcyjnych , uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów i Dyrekcji CZPW. Ponadto dokumenty dotyczące Zjednoczeń Rejonowych CZPW i central Przemysłu Węglowego , sprawozdania i raporty Działu Kontroli CZPW po inspekcjach przeprowadzanych w Zjednoczeniu Dąbrowskim i poszczególnych jego kopalniach . Ponadto wykorzystałem tomy akt dotyczące spraw produkcji , wydajności , oszczędności w tychże , planowania , bezpieczeństwa pracy , spraw socjalnych , aprowizacji , współzawodnictwa pracy , zatrudnienia pracowników etatowych i przymusowych . Wszystkie te materiały zawarte były w zespole CZPW. Oprócz wyżej materiałów wykorzystałem zespoły Komitetów Wojewódzkich PPR i PZPR ( dokumenty dotyczące obsady kierowniczych stanowisk w Zjednoczeniu Dąbrowskim i poszczególnych kopalniach , spraw personalnych i opinii o pracownikach ) . Wykorzystałem również dokumenty , zbiory dokumentów i wydawnictwa źródłowe . Najważniejsze z nich to „Statystyki Przemysłu Węglowego w Polsce” za lata : 1945 , 1946 i 1947 , 1948-1960 wydawane przez CZPW , w których znajdują się dane dotyczące najważniejszych problemów górnictwa takich jak wielkość produkcji , wydajności , zatrudnienia , wypadkowości , dyscypliny pracy itp. Ponadto wykorzystałem zbiory dokumentów PPR pod tytułem „PPR . Rezolucje , odezwy , instrukcje i okólniki KC” za okres I 1946 – I 1947 i I 1947 – XII 1948 , zbiory dokumentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pod tytułem „Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego” za rok 1947 i 1948 oraz „Ustawę o planie 3-letnim” pod red. J. Kalińskiego . Ponadto pomocne mi były następujące tytuły prasowe : „Górnik” , „Węgiel” i „Dziennik Zachodni” z lat czterdziestych XX wieku . Dwa pierwsze tytuły były to czasopisma branżowe . Miesięcznik „Węgiel” publikował artykuły naukowe z dziedziny górnictwa , oraz na końcu każdego numeru dział pod tytułem „Statystyka” , w którym przedstawiano osiągnięcia całego sektora i poszczególnych Zjednoczeń odnoszące się do popszedniego miesiąca . Dwutygodnik „Górnik” był natomiast organem Centralnego Związku Zawodowego Górników w Polsce . Z tego względu koncentrował się na omawianiu działalności tegoż , oraz bieżących problemów pracowników sektora . Nie zabrakło w tym piśmie artykułów politycznych , zwłaszcza w okresach poprzedzających ważne dla górnictwa wydarzenia takie jak wybory do Rad Zakładowych . Związek zawodowy kierowany głównie przez działaczy PPR lansował światopogląd tej partii co uwidacznia się w omawianym piśmie . Wiele artykułów ma bowiem oddźwięk propagandowy . Uwidacznia się to na przykład w artykułach dotyczących współzawodnictwa pracy . W „Górniku” znajdowały się również działy poświęcone codziennemu życiu pracowników , dział rozrywki , poświęcony listom do redakcji itp. . Omawiano również problemy socjalne załóg górniczych i działalność związku na polu kultury ( działalność zespołów teatralnych , chórów pod patronatem związku ) . „Dziennik Zachodni” natomiast był gazetą omawiającą codzienne życie regionu we wszelkich jego aspektach , stąd zdarzały się w nim artykuły poświęcone również gospodarce w tym i górnictwu . Do napisania niniejszej rozprawy posłużyły mi również opracowania takich autorów jak Jerzy Jaros , Henryk Rechowicz , Jan Kantyka . Wykorzystałem po kilka prac tych autorów lub będących pod ich redakcją . Potrzebne były zwłaszcza prace profesora Jarosa , który zajmował się dogłębnie tematyką historii górnictwa w Polsce . Wykorzystałem następujące pozycje tego autora : „Dzieje polskiej kadry technicznej w górnictwie ( 1136 – 1976 )”, „Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej ( 1945 – 1970 )”, „Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich”, „Zarys dziejów górnictwa węglowego”. Wykorzystane przeze mnie prace Henryka Rechowicza i Jana Kantyki odnoszą się natomiast do historii ruchu socjalistycznego i robotniczego , oraz działalności partii PPR i PPS . Opracowania Henryka Rechowicza : „ Historia ruchu robotniczego w Zagłębiu Dąbrowskim”, „Czerwone Zagłębie”, „Pierwsze wybory”, „Polska Partia Robotnicza w województwie śląsko-dąbrowskim”. Prace Jana Kantyki : „Na drodze do jedności”, „PPS na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1948 ”, „Z dziejów ruchu socjalistycznego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach hitlerowskiej okupacji”. Prace te były mi pomocne do napisania rozdziału trzeciego i części pierwszego . Kolejnym autorem , którego pracami posłużyłem się był Marian Kantor- Mirski . Co prawda zajmował się on historią Zagłębia Dąbrowskiego przed wybuchem wojny w 1939 roku , ale opracowania te okazały się niezbędne do napisania części wstępnej rozdziału pierwszego opisującej okres przed rokiem 1945 . Prace tego autora zajmują się poszczególnymi miastami regionu . Są to „Dąbrowa Górnicza”, „Królewskie miasto Będzin” i „Sosnowiec”. Tematykę historii miast i miejscowości Zagłębia poruszają następujące pozycje , z których także skorzystałem : „Dąbrowa Górnicza . Zarys rozwoju miasta” pod red. Wacława Długoborskiego , praca zbiorowa „Sosnowiec – 100 lat dziejów miasta”, „Sosnowiec . Zarys rozwoju miasta” pod red. Henryka Rechowicza , „Sosnowiec . Drogi rozwoju miasta przemysłowego” Janusza Ziółkowskiego , ponadto prace Jana Zielińskiego : „Sosnowiec znany i nieznany” i „Sosnowiecka Encyklopedia Historyczna”, oraz Bolesława Ciepieli : „Grodziec dawniej i dziś”, „Gródków . Historia i teraźniejszość”, „Góra Siewierska”, „Dzieje Sarnowa”. Wykorzystałem również monografie kopalń zagłębiowskich : „Kopalnia Czerwona Gwardia” pod red. Andrzeja Topola , „Kopalnia Generał Zawadzki” pod red. Jerzego Jarosa , „Kopalnia Sosnowiec” pod red. Henryka Rechowicza ; oraz monografie górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim Bolesława Ciepieli : „Najstarsze i ostatnie kopalnie węgla w Zagłębiu Dąbrowskim , czyli końcowa synteza zagłębiowskiego górnictwa”, „Zlikwidowane zagłębiowskie kopalnie węgla w fotografii”, „O kopalniach węgla . Zagłębiowskie Górnicze Spotkania „Po latach pracy” . W celu przedstawienia problemów gospodarczych Polski powojennej pomocne mi były następujące pozycje : „Bitwa o handel” , „Plan odbudowy gospodarczej” i „Gospodarka Polski Ludowej 1944 – 1945” Janusza Kalińskiego ( ta ostatnia pozycja napisana wspólnie z Z. Landau . Ponadto : „40 lat planowania w Polsce . Problemy, ludzie , refleksje” Andrzeja Karpińskiego , „Polskie reformy gospodarcze” Jana Zielińskiego , „Dochód narodowy Polski 1937 – 1960” L. Zienkowskiego , „Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944 – 1985” Andrzeja Jezierskiego . Ponadto skorzystałem z następujących opracowań : „Upadek III Rzeszy” Franciszka Bernasia i Julitty Mikulskiej – Bernaś ( ukazanie przebiegu walk między Armią Czerwoną a Niemcami o zajęcie Śląska i Zagłębia ) , „Pierwsze lata” Janusza Gołębiowskiego , „Z Niwki do Genewy” Roberta Jarockiego , „Historia samorządu robotniczego w PRL 1944-1989” K . Kłoca , „W cieniu Jeneralskiej Góry” Andrzeja Koniecznego , „Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku” pod red. Andrzeja Topola , „Legenda Zagłębia” Jana Pierzchały , „Najnowsza Historia Polski” Wojciecha Roszkowskiego . Moja praca doktorska składa się ze wstępu , czterech rozdziałów , zakończenia , spisu tabel i bibliografii . Rozdział pierwszy nosi tytuł : „Górnictwo węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim w 1945 roku . Omawiam w nim następujące problemy : skrócone dzieje górnictwa w Zagłębiu do roku 1945 ; wyzwolenie spod niemieckiej okupacji ; stan kopalń po wyzwoleniu ; przejęcie kopalń przez władze polskie i utworzenie Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego oraz Zjednoczeń rejonowych ; zatrudnienie i produkcja w 1945 roku ; położenie załóg i ich rodzin w tymże roku ; płace i aprowizacja . Rozdział drugi zatytułowany jest : „Charakterystyka Zjednoczenia Dąbrowskiego w latach 1946 – 1949” . Przedstawia on następujące zagadnienia : wielkość zatrudnienia , stan kadry technicznej i kierowniczej ; szkolnictwo zawodowe ; obozy pracy i kwestia robotników przymusowych ; dyscyplina pracy i warunki pracy ; współzawodnictwo pracy i przodownicy pracy ; płace i warunki socjalne ; bezpieczeństwo pracy i wypadki oraz przywileje górnicze i Karta Górnika . Rozdział trzeci pod tytułem : „Organizacje związkowe i społeczno polityczne w zjednoczeniu Dąbrowskim oraz protesty robotnicze w latach 1945 – 1949” poświęcony jest sprawom politycznym związanym z górnictwem w Zagłębiu Dąbrowskim . Zawiera rozwinięcie następujących zagadnień : organizacje związkowe , młodzieżowe , społeczno – polityczne i ich rola ; strajki , sabotaże , protesty i ich przyczyny . Kończący pracę rozdział czwarty nosi tytuł : „Produkcja , inwestycje i zbyt węgla kamiennego w Zjednoczeniu Dąbrowskim w latach 1946 – 1949” Omawiam w nim zagadnienia zawarte w tytule oraz problemy wydajności , rentowności i wykonania planów produkcyjnych , w tym założeń Planu Trzyletniego . Rozdział ten poświęcony jest w większości Planowi Trzyletniemu i jego realizacji w kopalniach dąbrowskich ponieważ lata Planu pokrywają się z okresem opisywanym w tej części mojej pracy . Przedstawiona konstrukcja pracy jest spowodowana koniecznością ustalenia granicy kiedy w Zjednoczeniu Dąbrowskim zakończył się okres powojennej odbudowy i kiedy kopalnie rozpoczęły pracę na swoim normalnym poziomie . Otóż w literaturze przedmiotu okres odbudowy obejmuje lata 1945 – 1946 . Teza ta ma odzwierciedlenie między innymi w pracach prof. Jarosa . W przypadku rejonu dąbrowskiego była inna sytuacja gdyż okres odbudowy i zmniejszonej przez to produkcji to rok 1945 . W roku następnym produkcja osiągnęła poziom przedwojenny . Również zlikwidowano niedobory związane z wielkością załóg i praca kopalń od tego momentu mierzona w wydajności stale wzrastała . Rok 1946 zamyka więc okres przejściowy , okres rozruchu zakładów . Od tego momentu zaczyna się czas przygotowań do Planu Trzyletniego i czas jego realizacji . Dlatego , by podkreślić różnicę między rokiem 1945 a okresem późniejszym poświęciłem mu osobny rozdział pierwszy . Za takim podziałem pracy przemawia również wyjątkowość wydarzeń zaszłych w tym roku . Były to zmiany w sposobie zarządzania , strukturze własnościowej kopalń , całkowicie zmieniona sytuacja polityczna , która miała decydujący wpływ na kształt polskiego górnictwa , powołanie do życia nowych struktur takich jak CZPW i Zjednoczeń i przez to zmiana struktury sektora górniczego . Oprócz tego w kwietniu 1945 roku górnictwo polskie weszło de facto w okres gospodarki planowej ( „uchwała kwietniowa” ) . Zmieniły się warunki polityczne , gospodarcze, ekonomiczne . Te wszystkie zmiany wprowadzone w okresie jednego roku powodują , że okres ten musiał być w mojej pracy wyróżniony osobnym rozdziałem . Kolejne rozdziały poświęcone są okresowi lat 1946 – 1949 czyli przygotowań do Planu Trzyletniego i jego realizacji . Rozdział drugi zawiera omówienie najważniejzszych problemów Zjednoczenia Dabrowskiego , jego struktur , budowy i czynników determinujacych jego funkcjonowanie w tym czasie . Rozdział trzeci przedstawia problemy polityczne i działalność partii politycznych oraz organiacji działających w Zjednoczeniu Dąbrowskim . Rozdział czwarty poświęcony jest sprawom związanym z produkcją kopalń dąbrowskich , oczywiście w latach 1946 – 1949 . Podział taki jest konieczny ze względu na obszerność omawianych tematów i zachowanie porządku .
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5099
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzemien_Gornictwo_wegla_kamiennego_w_ Zaglebiu_Dabrowskim.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.