Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5115
Title: Kultura organizacyjna klubów Rotary w Polsce
Authors: Piernik, Magdalena
Advisor: Jacher, Władysław
Keywords: kluby Rotary; kultura organizacyjna
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Niniejsza praca traktuje o kulturze organizacyjnej. Podjęcie takiej tematyki jest naturalną konsekwencją moich wcześniejszych zainteresowań – socjologią organizacji i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wielokrotnie podczas rozważań na temat roli człowieka w organizacji miałam wrażenie, że aby w pełni ją zrozumieć warto spojrzeć na organizację przez pryzmat kultury. Wprawdzie kultura organizacyjna jest trudna do wyabstrahowania i zdefiniowania, wręcz nieuchwytna, jednak niezwykle istotna. Analizowane zagadnienie traktuję jako „inną grupę soczewek, przez którą można oglądać organizację”1. Jej znaczenie zostało już docenione zarówno przez teoretyków, jak i praktyków życia gospodarczego. Stąd w ostatnich latach zauważyć można spore zainteresowanie tematyką kultury organizacyjnej. Badacze skupiają się jednak głównie na kulturach przedsiębiorstw. Stowarzyszenia pozostają wciąż słabo zbadane. Dlatego uważam je za ciekawy przedmiot badań. Moim zamiarem badawczym było pokazanie problematyki kultury organizacyjnej w polskich klubach Rotary. Praca stanowi fotografię kultury tej organizacji z 2005 roku. Istnieje kilka powodów takiego wyboru przedmiotu badań. Motywem osobistym była inspiracja mojego taty, który jest rotarianinem i wielokrotnie opowiadał mi o klubie, do którego należy. Uznałam tę organizację za nowe w Polsce i ciekawe zjawisko. Kluby Rotary są interesujące dla badacza kultury organizacyjnej ponieważ, inaczej niż w przedsiębiorstwach nastawionych na zysk, gdzie przeważają więzi rzeczowe, cechuje je wysoka dbałość o stosunki międzyludzkie i silna więź towarzyska. Interesujące jest, czy prawidłowości zaobserwowane przez badaczy przedsiębiorstw zachodzić będą także w kulturze stowarzyszenia. Ponadto kluby Rotary skupiają znaczących przedsiębiorców i ludzi wybitnych w swoich zawodach. Można więc przypuszczać, że istnieją związki pomiędzy ich kulturą organizacyjną a normami kulturowymi polskiego biznesu. Rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno – empiryczny. Składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy wyjaśnia pojęcie kultury organizacyjnej. Punktem wyjścia jest rozumienie organizacji jako systemu społecznego. Dalej następuje przegląd definicji kultury organizacyjnej oraz szczegółowa analiza definicji autorstwa Edgara Scheina. Omówiono także przejawy kultury organizacyjnej oraz jej wymiary i typologie w ujęciu różnych autorów. Rozdział drugi opisuje proces tworzenia się kultury w organizacji; funkcje, jakie spełnia; jej związki z innymi elementami organizacji i kulturą narodową. Rozdział trzeci stanowi krótką prezentację Rotary. Zaczynam od omówienia samej formuły klubu. Przedstawiona została historia organizacji, jej działalność, struktura klubu, przyjęty sposób zarządzania i podejmowania decyzji. Szczególną uwagę zwracam na kwestie związane z członkowstwem w klubie Rotary – prawa i obowiązki, jakie z tego faktu wynikają. Kolejny, czwarty rozdział prezentuje metodologiczne aspekty postępowania badawczego. Ostatni, najbardziej obszerny, przedstawia zgromadzony podczas badań własnych materiał empiryczny. Kulturę organizacyjną polskich klubów Rotary analizuję w oparciu o jej sześć wymiarów wyodrębnionych podczas pierwszej, eksploracyjnej fazy badań. Opisowi każdego z wymiarów poświęcony został jeden podrozdział.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5115
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piernik_Kultura_organizacyjna_klubow_Rotary_w_Polsce.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.