Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5207
Title: Factors determining the development of discourse competence in advanced learners of English
Other Titles: Czynniki określające rozwój kompetencji dyskursu u zaawansowanych uczniów języka angielskiego
Authors: Jaroszek, Marcin
Advisor: Wysocka, Maria
Keywords: język angielski; uczeń zaawansowany; socjolingwistyka; psycholingwistyka
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem niniejszej pracy jest analiza długoterminowego rozwoju kompetencji dyskursu w języku angielskim u ucznia zaawansowanego oraz określenie czynników mających wpływ na ten proces w polskim kontekście edukacyjnym. Badania, w których wzięło udział 13 studentów nauczycielskiego kolegium języków obcych, miały charakter podłużny i skupiały się na dynamice rozwoju kompetencji dyskursu w okresie 3 lat studiów. Część pierwsza pracy jest przeglądem dotychczasowych rezultatów badań dotyczących kompetencji dyskursu. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do analizy dyskursu w kontekście nauczania języków obcych. Omawia on teoretyczne podstawy językoznawstwa stosowanego i socjolingwistyki w zakresie konstruowania dyskursu i rozwoju kompetencji dyskursu. Kolejne rozdziały przedstawiają teorie na takie tematy jak kompetencja a użycie języka, wpływ transferu językowego i komunikacji w klasie na konstruowanie dyskursu. Ostatnie rozdziały koncentrują się na czynnikach socjolingwistycznych i psycholingwistycznych określających rozwój kompetencji dyskursu. Część druga dysertacji stanowi prezentację i analizę przeprowadzonych badań. Rozdział siódmy zawiera opis zastosowanych metod badawczych, takich jak tygodniowe kwestionariusze ucznia, regularne nagrania audio produkcji językowej studentów, obserwacja zajęć lekcyjnych, ewaluacja materiałów dydaktycznych, oraz analiza dyskursu nauczycieli akademickich. Rozdział ósmy stanowi analizę zebranego materiału pod względem ilościowym i jakościowym i podejmuje próbę skorelowania możliwych czynników określających rozwój kompetencji dyskursu. Wyniki badań wskazują na działania następujących czynników: rodzaj kontaktów językowych ucznia, transfer językowy, dyskurs nauczycieli akademickich, oraz procedury nauczania. Zaobserwowano, że dyskurs nauczyciela może odgrywać rolę ograniczającą rozwój wybranych aspektów modalności, użycia łączników zdaniowych oraz co najwyżej „wzmacniającą” rolę w rozwoju innych aspektów kompetencji dyskursu. Analiza korelacyjna nie wykazała zależności pomiędzy kontaktem z autentycznym językiem angielskim a rozwojem wszystkich obszarów dyskursu, chociaż można zaobserwować wzrost poziomów użycia poszczególnych aspektów dyskursu u uczniów do poziomu rodzimego użytkownika języka angielskiego. Wyjątek stanowi rozwój releksykalizacji. Analiza wskazuje również na to, że studenci charakteryzujący się wysoką tendencją do releksykalizowania w języku angielskim, mogą być bardziej aktywni w poszukiwaniu kontaktów z autentycznym angielskim, bez względu na poziom ich releksykalizacji w języku ojczystym. Innym czynnikiem określającym rozwój kompetencji dyskursu jest transfer jęzkowy. Zaobserwowano, że wpływ języka ojczystego na poszczególne obszary dyskursu w języku angielskim może mieć miejsce w użyciu deontycznej modalności oraz releksykalizacji. W obu przypadkach korelacja jest pozytywna. Analiza korelacyjna wskazuje również na negatywną zależność między użyciem deontycznej modalności przez nauczyciela a poziomem stresu na zajęciach. Ostatnim wyróżnionym czynnikiem były procedury nauczania. Badania wskazują, że rozwijanie kompetencji dyskursu może nie być integralną częścią procesu nauczania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5207
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroszek_Factors_determining_the_development.pdf1,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.