Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5225
Title: Świadomość konsumencka jako aspekt świadomości społecznej. Socjologiczne studium przypadku na przykładzie studentów nauk humanistycznych
Authors: Kita, Sylwia
Advisor: Szczepański, Marek S.
Keywords: świadomość konsumencka; świadomość społeczna; studium socjologiczne; studenci nauk humanistycznych
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem niniejszej rozprawy jest dokonanie diagnozy rodzaju posiadanej przez konsumentów świadomości konsumenckiej. Ważną rolę w działaniu konsumenta odgrywają warianty zachowania się konsumenta w przypadku poczucia niezadowolenia i uczucia tzw. dysonansu pozakupowego. Otóż w sytuacji, w której konsument odczuwa niezadowolenie z zakupu danego towaru może wykazywać się dwoma rodzajami świadomości konsumenckiej (prawnej) – może wykazywać się świadomością aktywną lub pasywną. Rodzaj owej świadomości jest kształtowany przez wiele socjologicznych determinantów, takich jak grupa społeczna, grupa odniesienia, mechanizm naśladownictwa oraz kultura. Czynniki te zostaną poddane empirycznej analizie. Praca opiera się na koncepcjach Marii Boruckiej – Arctowej oraz Anny Gryniuk, ujmujących świadomość prawną jako jeden z kluczowych czynników kształtujących proces tworzenia prawa i jego stosowania oraz jeden z głównych warunków skuteczności prawa. Zaadoptowanie owych koncepcji pozwoli zrozumieć znaczenie świadomości konsumenckiej w kategoriach świadomości społecznej. W swoich rozmyśleniach nad zasadami funkcjonowania prawa w społeczeństwie coraz bardziej zagłębiałam się w problem świadomości konsumenckiej osób, które nie posiadają prawniczego wykształcenia lub są w trakcie jego zdobywania. Krąg moich dalszych poszukiwań wyznaczyła lektura pracy autorstwa Anny Dąbrowskiej, Mirosławy Janoś – Kresło i Ireny Ozimek „Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej”. W ten sposób sprecyzowała się problematyka niniejszej rozprawy obejmująca świadomość konsumencką jako aspekt świadomości społecznej. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Ich układ wyznacza następujące po sobie etapy refleksji socjologicznej na temat świadomości konsumenckiej jako aspektu świadomości społecznej. Rozdział pierwszy poświęcony jest omówieniu ogólnych założeń twórczości Karola Marksa, Max'a Scheler'a, Karl'a Mannheim'a, Emil'a Durkheim'a czy Pitrima A. Sorokina. W następnej kolejności omówiona została istota znaczenia świadomości społecznej oraz procesu jej kształtowania. Z uwagi na temat niniejszej rozprawy w rozdziale tym zostały również uwzględnione patologiczne przejawy świadomości społecznej, takie jak: myślenie stereotypowe, uprzedzenia oraz myślenie grupowe. W rozdziale drugim Świadomość prawna jako forma świadomości społecznej skoncentrowałam się na motywacyjnym oraz wychowawczym działaniu prawa w ujęciu Leona Petrażyckiego oraz na Durkheimowskim rozumieniu świadomości zbiorowej i solidarności społecznej. W rozdziale tym zostały również poruszone kwestie związane między innymi z socjalizacją prawną, habitusem i kapitałem kulturowym Pierre'a Bourdieu, poczuciem prawnym, lex naturalis oraz podmiotowością sensu stricto. W rozdziale trzecim omówione zostały elementy składowe świadomości prawnej – znajomość prawa, ocena prawa oraz postawy i postulaty wobec prawa. W rozdziale tym zostały poddane analizie hipotezy Franciszka Studnickiego oraz Adama Podgóreckiego, które wywarły wpływ na konstrukcję narzędzi badawczych wykorzystanych w czasie tworzenia omawianej rozprawy. Ponadto w celu pełniejszego zrozumienia wpływu znajomości norm na rodzaj podejmowanych przez jednostkę decyzji została omówiona teoria racjonalnego wyboru w ujęciu Max'a Weber'a oraz koncepcja systemowa Talcott'a Parsons'a. Czwarty rozdział Świadomość konsumencka jako forma świadomości prawnej, dotyczy przede wszystkim procesu kształtowania się praw obywatelskich na przestrzeni wieków. W dalszej kolejności zostało omówione pojęcie „konsument”, który jako podmiot świadomości prawnej może być rozpatrywany zarówno z socjologicznego, jak i prawniczego punktu widzenia. Scharakteryzowałam również socjogenne źródła kształtujące świadomość konsumencką, które w połączeniu z wcześniej omówionymi elementami składowymi świadomości stricte prawnej oddają sens pracy. W celu pełniejszego zrozumienia świadomości konsumenckiej jako aspektu świadomości społecznej dokonałam podziału podmiotu świadomości prawnej na prawników rozumianych jako specjalistów w dziedzinie prawa oraz „laików”, których wiedza z zakresu prawa, zwłaszcza prawa konsumenckiego jest wiedzą zawężoną do podstawowych zasad, a nie znajomości przepisów prawa. Podział ten wydaje się być konieczny dla właściwego przeprowadzenia badań. Trudno bowiem badać świadomość konsumencką respondentów bez wyszczególnienia zmiennej dotyczącej ich wykształcenia i doświadczeń z wymiarem sprawiedliwości. Celem rozdziału piątego Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań jest empiryczna weryfikacja założonych hipotez odnośnie świadomości konsumenckiej oraz analiza postulatów zmian przepisów prawa konsumenckiego i edukacji konsumenta. Analiza zebranych wyników badań oraz weryfikacja założonych hipotez została przedstawiona w rozdziale szóstym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5225
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kita_Swiadomosc_konsumencka_jako_aspekt.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.