Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5268
Title: Wpływ sprzężenia spin-orbita na własności superparamagnetyczne wolframianów cynku, kobaltu i metali ziem rzadkich
Authors: Urbanowicz, Piotr
Advisor: Groń, Tadeusz
Keywords: wolframian cynku; wolframian kobaltu; metale ziem rzadkich
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Abstract: Głównym celem pracy było zbadanie wpływu sprzężenia spin-orbita na własności superparamagnetyczne wolframianów(VI) cynku, kobaltu i pierwiastków ziem rzadkich.Praca doktorska składa się z części teoretycznej obejmującej rozdziały 2-3, w których opisany jest porządek magnetyczny w ciałach stałych oraz synteza i właściwości badanych związków. W rozdziale 2 omówiono stan paramagnetyczny i superparamagnetyczny, człony podatności magnetycznej niezależne od temperatury, podatność jonów ziem rzadkich, sprzężenie spinorbita a także funkcję Brillouina wykorzystaną do oszacowania czynnika Landego w badanych wolframianach. Rozdział kończy obliczanie energii anizotropii definiowanej jako 1/8 powierzchni pętli histerezy. W rozdziale 3 został podany sposób otrzymywania związków oraz opis metod badań strukturalnych i spektroskopowych.Część doświadczalna obejmuje rozdziały 4-5. Rozdział 6 zawiera wyniki obliczeń energii anizotropii w wolframianach. Rozdział 7 zawiera dyskusję wyników i obliczeń pomiarów magnetycznych w kontekście sprzężenia spin-orbita i anizotropii magnetokrystalicznej w badanych paramagnetykach i superparamagnetykach. Pracę doktorską kończy podsumowanie, spis literatury zawierający 62 pozycje bibliograficzne, spis rysunków i tabel, dorobek naukowy autora oraz streszczenie pracy w języku angielskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5268
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WMFiCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanowicz_Wplyw_sprzezenia_spin_orbita_na_wlasnosci_superparamagnetyczne.pdf3,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.