Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5336
Title: Estetyzacja świata i estetyzacja języka "kolorowej" prasy kobiecej (przyczynek do rozważań o wpływie postmodernizmu na współczesną polszczyznę)
Authors: Witosz, Bożena
Keywords: język polski; komunikacja medialna; kultura popularna; estetyzacja językowa; homo estheticus
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 115-122). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wydanie 2.
Abstract: "W moim wystąpieniu pragnę nawiązać do interesującego i inspirującego artykułu Kazimierza Ożoga, w którym autor, sytuując swe spostrzeżenia w ramach intensywnie rozwijających się badań nad wzajemnymi zależnościami języka i kultury, wprowadził do refleksji o stanie współczesnej polszczyzny kilka istotnych spostrzeżeń (Ożóg 2006). Badacz zogniskował swą uwagę na tych aspektach przemian językowych, które warunkowane są wpływem, jaki na współczesną polszczyznę wywiera kultura ponowoczesna, zwłaszcza jej najbardziej wyraziste tendencje: konsumpcjonizm, poszerzająca się sfera zapośredniczonych medialnie kontaktów z rzeczywistością, przetasowania na mapie wartości (nobilitacja potoczności i pospolitości), apologia wolności (pluralizm estetyk i stylów, norm i konwencji, co prowadzi — zdaniem Ożoga — do karnawalizacji języka i luzu językowego." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5336
ISBN: 9788322620649
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_estetyzacja_swiata_i_estetyzacja_jezyka.pdf292,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons