Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5345
Title: Kierunki przemian fitocenoz borowych obserwowanych na stałych powierzchniach badawczych w okolicach Huty Cynku w Miasteczku Śląskim
Authors: Gerold-Śmietańska, Izabela
Advisor: Rostański, Krzysztof
Keywords: fitocenozy borowe; zamieranie lasów
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Abstract: Postępująca degradacja lasów stała się powodem wzmoŜonego zainteresowania wielu ośrodków badawczych wpływem skaŜeń środowiska na ekosystemy leśne (GRESZTA 1975; BIAŁOBOK 1987, 1989a; SIWECKI 1994, 2002; SPOREK 2002; GRESZTA i in. 2002). Począwszy od lat siedemdziesiątych prowadzone były badania nad reakcją i przemianami flory oraz roślinności na terenie lasów otaczających Hutę Cynku w Miasteczku Śląskim (ROSTAŃSKI K. 1978, 1979, 1980, 1985a, 1989, 1991a). Obserwacje prowadzone były w trzech nurtach badawczych – florystycznym, geobotanicznym oraz ekologicznym. Wykonywane badania miały na celu określenie zmian zachodzących w monitorowanych fitocenozach leśnych pod wpływem oddziaływania Huty, na podstawie analizy zmian w składzie roślinności, a takŜe obserwacji kondycji zdrowotnej drzewostanów. Celem badań podjętych w niniejszej pracy jest charakterystyka aktualnego stanu fitocenoz borowych, a takŜe określenie charakteru, kierunku oraz dynamiki przemian w fitocenozach leśnych, na podstawie porównania dokumentacji badań prowadzonych w latach 1975-1990 z obecnymi badaniami. Szczegółowe zadania badawcze pracy to: 1. Określenie zmian ilościowych oraz jakościowych składu gatunkowego flory badanych powierzchni. 2. Uchwycenie kierunku oraz dynamiki zmian fitocenoz zachodzących w zaleŜności od odległości od emitora. 3. Ocena wpływu emisji Huty na rozwój drzewostanów sosnowych. 4. Ocena zaleŜności zachodzących w układzie atmosfera – ekosystem, poprzez ocenę zawartości metali cięŜkich w glebie oraz drewnie sosny. 5. Próba prognozowania zmian regeneracyjnych fitocenoz badanych powierzchni, zachodzących w wyniku notowanej od kilku lat poprawy warunków środowiskowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5345
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerold_Smietanska_Kierunki_przemian_fitocenoz_borowych_obserwowanych_na.pdf10,21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.