Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5356
Title: Badanie własności magnetycznych wybranych związków międzymetalicznych typu Gd1-xYxTM (T=Ni, Pd; M=In, Sn)
Authors: Wicher, Magdalena
Advisor: Mateja-Kaczmarska, Krystyna
Keywords: elektronowy rezonans spinowy; metale ziem rzadkich; badanie właściwości magnetycznych
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Rozprawa składa się z siedmiu rozdziałów poprzedzonych krótkim wstępem i sprecyzowanymi celami pracy. W rozdziale pierwszym opisano własności metali ziem rzadkich oraz ich związków, uwzględniając oddziaływania pomiędzy: pierwiastkami ziem rzadkich (R-R), metalami przejściowymi (T-T) oraz oddziaływania pomiędzy ziemiami rzadkimi z metalami przejściowymi (R-T). W tym rozdziale na podstawie literatury omówiono również własności związków międzymetalicznych GdTM i YTM (T=Ni,Pd;M=Sn,In). Zjawisko rezonansu spinowego (ESR) oraz ESR na zlokalizowanych momentach magnetycznych w metalach przedstawiono kolejno w rozdziałach drugim i trzecim. W rozdziale trzecim szerzej omówiono efekt wąskiego gardła. Rozdział czwarty opisuje techniki eksperymentalne jakimi się posługiwano podczas badań związków GdTM i YTM, a mianowicie: wyznaczenie parametrów struktury krystalicznej (XRD - X-ray diffraction) za pomocą rentgenowskiego dyfraktometru proszkowego (firmy Siemens D-5000), pomiary własności magnetycznych z zastosowaniem magnetometru SQUID (firmy Quantum Design MPMS XL-7) oraz technikę elektronowego rezonansu spinowego (ESR). Rozdziały piąty i szósty omawiają szczegółowo wyniki badań dla wybranych związków szeregów: Gd|_xYxNiSn i Gd|_xYxPdSn oraz Gdi.xYxNiln i G d |.xYxPdIn. Wybór takich metod badawczych miał na celu pokazanie korelacji pomiędzy strukturą krystaliczną, a uporządkowaniem magnetycznym. Uzyskane wyniki jednostkowych, szczegółowych eksperymentów zebrano i poddano usystematyzowaniu oraz ich ocenie w rozdziale siódmym- podsumowaniu i dyskusji uzyskanych wyników, po którym zamieszczono wnioski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5356
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wicher_Badanie_wlasnosci_magnetycznych.pdf3,51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.