Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5498
Title: Izucenie metafory na zanatiah po kognitivnomu azykoznaniu
Authors: Borek, Małgorzata
Keywords: językoznawstwo kognitywne; metafora
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 2" (S. 152-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Językoznawstwo kognitywne jest stosunkowo młodym przedmiotem, wprowadzonym do siatki studiów na kierunku filologia rosyjska. Jako jeden z kluczowych tematów omawianych w ramach tego przedmiotu autorka proponuje problem metafory. W artykule zostały zaprezentowane poglądy filozofów i językoznawców, których nazwiska są ściśle związane z badaniami nad metaforą: M. Blacka, E. MacCormaca, W. Humboldta, G. Lakoffa i M. Johnsona, B. Serebrennikowa. Przypomniana została substytucjonalna, porównawcza oraz interakcjonalna teoria metafory. W ślad za G. Lakoffem i M. Johnsonem omówiono najbardziej rozpowszechnione typy metafor: orientacyjne, ontologiczne oraz metafory pojemnika. Ważne, zdaniem autorki, jest omówienie metafory jako jednego z niezwykle istotnych sposobów tworzenia językowego obrazu świata. Analiza konfrontatywna metafor w języku rosyjskim i polskim dowodzi, że charakterystyczny dla danego języka sposób konceptualizacji świata, w tym również wewnętrznego świata człowieka, jest częściowo uniwersalny, a częściowo narodowo specyficzny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5498
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borek_Izucenie_metafory_na_zanatiah_po_kognitivnomu_azykoznaniu.pdf352,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons