Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5554
Title: Ochrona praw cudzoziemców w francuskim prawie administracyjnym
Authors: Karaś, Łukasz
Advisor: Zacharko, Lidia
Keywords: Francja; Polska; obrona praw człowieka; cudzoziemcy; prawo
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie modelu ochrony praw cudzoziemców przyjętego na gruncie francuskiego prawa administracyjnego. Konsekwencją tak zakreślonego pola peregrynacji naukowych było ustalenie wpływu prawa europejskiego na rozwiązania prawne przyjęte we Francji oraz w Polsce. Podjęta w pracy charakterystyka tych instytucji, nie w aspekcie cząstkowym, ale jako pewnej zwartej całości charakteryzującej się właściwymi tym instytucjom cechami, pozwoliła nie tylko na przeprowadzenie analizy poszczególnych typów instytucji we Francji i w Polsce, ale również badań prawnoporównawczych umożliwiających uchwycenie różnic oraz cech wspólnych dla tych dwóch systemów prawnych. Podejście takie wydaje się zasadne również z tego powodu, że uchwycenie istoty prawnej i cech charakteryzujących poszczególne instytucje ochrony praw cudzoziemców we Francji i w Polsce umożliwiło sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy możemy mówić o wykształceniu się cech konstytutywnych właściwych dla obu analizowanych systemów prawnych co w znacznym stopniu przyczyniło się do ukazania holistycznej wizji analizowanej problematyki. Należy zwrócić uwagę, że wybór prawodawstwa Republiki Francuskiej nie był przypadkowy. Okolicznością decydującą była zmieniająca się na przestrzeni XX wieku struktura społeczna we Francji. Struktura która z jednolicie narodowej i jednolicie kulturowej ewoluowała w kierunku modelu państwa wielonarodowego oraz wielokulturowego. Jedną z konsekwencji tego procesu była konieczność wprowadzenia adekwatnych rozwiązań prawnych. Warto podkreślić, że doświadczenia Republiki Francuskiej, stanowią swoistą „latarnię morską”, która wskazuje właściwe kierunki prac legislacyjnych prowadzonych nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach. Należy podkreślić, że podjęte w niniejszej pracy rozważania nie zmierzają do sformułowania pod adresem prawodawcy szczegółowych propozycji de lege ferenda, ale są punktem wyjścia do określenia podstawowych zasad, na jakich powinien opierać się teoretyczny model w tym zakresie. Szczególną rolę przypisuje się instytucjom nieznanych w polskim systemie prawnym, które stanowią forpocztę problemów odnoszących się do ochrony praw cudzoziemców z którymi może spotkać się polski ustawodawca.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5554
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karas_Ochrona_praw_cudzoziemcow_w_francuskim_prawie.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.