Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5570
Tytuł: Zarys antropologii filozoficznej Jose Ortegi y Gasseta
Autor: Wieczorek, Krzysztof
Słowa kluczowe: Ortega y Gasset; antropologia filozoficzna; pokolenie 1898; racjowitalizm; perspektywizm; problem życia; inwariantność; konsystentność; żywotność; indywiduum; dramat; projektowanie egzystencji; multiwersum
Data wydania: 1984
Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica T. 1, 1984, s. 85-101
Abstrakt: One of the dominant motifs of Ortega y Gasset’s philosophy is that of antropology. Man and his condition make a fundamental object of the ratiovitalism concern. Human life is determined in this system as a primordial, radical reality making up a foundation for all other forms of reality. This is a fundamental fact on which Ortega built his new antropology, whose central category represents life. Life of every entity constitutes its existence, and human being takes up an outstanding place in the cosmic structure due to its particular dynamics, open approach and orientation onto future, being that „what is still not”. These theses give rise to radically individualistic epistemology of perspectivism describing cognition as a process of an individual rooting into the universe forming up around concentric multiplaned structure.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5570
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorek_Zarys_antropologii_filozoficznej_Ortegi_y_Gasseta.pdf1,17 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons