Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5660
Title: Przyrzeczenie administracyjne w nauce i praktyce prawa administracyjnego
Authors: Gronkiewicz, Anna
Keywords: Przyrzeczenie administracyjne; Prawo administracyjne
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice: AM Poligrafia
Citation: L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), "Administracja publiczna : aktualne wyzwania" (S. 163-178). Katowice: AM Poligrafia.
Abstract: Przez prawne formy działania administracji należy rozumieć prawem nakazany lub dozwolony sposób działania organów administracji publicznej. Organy administracji publicznej przy użyciu prawnych form działania realizują swoje zadania. Katalog prawnych form działania administracji z upływem lat ulegał i nadal ulega zmianie, tak jak zmianom podlega sama administracja. Dodatkowo wielość zadań wykonywanych przez administrację oraz ich różnorodność w kontekście nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społecznej wzmaga potrzebę zmian. Oczywiście istnieje wiele czynników wpływających na tworzenie nowych klasyfikacji prawnych form działania administracji. Wśród nich należy wymienić: 1) transformację systemową, 2) zmianę zakresu zadań administracji, 3) rozwój cywilizacji, 4) zmiany społeczne, 5) zmiany wizerunku administracji. W tym miejscu podkreślić należy, że zarówno termin „prawne formy działania administracji”, jak i pojęcie „katalog prawnych form działania administracji” nie zostały prawnie zdefiniowane. Co więcej w literaturze prawniczej zaznacza się, że nie jest możliwe dokonanie jednolitej charakterystyki prawnych form działania administracji. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5660
ISBN: 978-83-938226-1-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gronkiewicz_Przyrzeczenie_administracyjne.pdf571,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons