Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMalczewska-Pawelec, Dorota-
dc.date.accessioned2018-08-07T10:55:08Z-
dc.date.available2018-08-07T10:55:08Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.isbn83-88679-22-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5704-
dc.description.abstractPraca poświęcona jest ostatniemu marszałkowi Senatu II Rzeczypospolitej. Jej głównym celem było przestudiowanie życia i działalności tego mniej znanego, choć niezwykle wpływowego polityka czasów międzywojnia, a także próba weryfikacji utrzymującego się w literaturze naukowej negatywnego wizerunku jego osoby. Wychodząc z założenia o przemożnym wpływie otoczenia rodzinnego, grup rówieśniczych czy konkretnych kręgów kulturowych na kształtowanie się osobowości jednostki i jej zapatrywań, autorka duży nacisk położyła na przedstawienie oraz wyjaśnienie oddziaływań środowisk społecznych na tytułowego bohatera. Mająca chronologiczno-problemowy układ monografia stara się odnaleźć odpowiedzi na kluczowe dla zrozumienia badanej postaci pytania: Jakie przesłanki zdecydowały o jego uczestnictwie w ruchu socjalistycznym? Dlaczego związał się on z Józefem Piłsudskim i jakie znaczenie dla jego przyszłych losów miała identyfikacja z linią polityczną Brygadiera? Jakie indywidualne cechy charakterologiczne i okoliczności zewnętrzne zadecydowały o wysokiej pozycji Miedzińskiego w elicie władzy po 1926 roku? Jakie wreszcie motywacje stały za przyjęciem przez niego roli dokumentalisty II Rzeczypospolitej, a w szczególności ”strażnika pamięci” piłsudczyków po 1945 roku?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherIbidempl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectBogusław Miedzińskipl_PL
dc.subjectII Rzeczpospolitapl_PL
dc.subjectpiłsudczycypl_PL
dc.subjectGazeta Polskapl_PL
dc.subjectparlamentaryzm polskipl_PL
dc.subjectPolska Organizacja Wojskowapl_PL
dc.titleBogusław Miedziński. Polityk i publicystapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.description.referencesWYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY I. ARCHIWALIA 1. Archiwum Akt Nowych w Warszawie - zespoły: - Akta Jędrzeja i Zofii Moraczewskich - Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - Ministerstwo Poczt i Telegrafów - Obóz Zjednoczenia Narodowego - Prezydium Rady Ministrów - Zespoły szczątkowe AAN 2. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie - zespoły: - Akta personalne i odznaczeniowe - Kolekcja Akt II Oddziału - Legiony Polskie i Polski Korpus Posiłkowy -Teki Baczyńskiego - Wojskowe Biuro Historyczne 3. Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie - PSL „Wyzwolenie” - zbiory specjalne 4. Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie - 1. 99 „Bogusław Miedziński” 5. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce - Archiwum Ogólne: Władysław Pobóg-Malinowski - Archiwum Osobowe: Bogusław Miedziński 6. Instytut Władysława Sikorskiego w Londynie - zespoły: - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Prezydium Rady Ministrów 7. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - zespoły: - Studium Rolnicze - Wydział Filozoficzny II. ŹRÓDŁA DRUKOWANE A d a mc z y k Mieczysław, P a s t u s z k a Stefan, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982, Warszawa 1985. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. 4. Opracowali Tadeusz Jędruszczak i Artur Leinwand, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974. Czy wiesz kto to jest?, pod red. Stanisława Łozy, Warszawa 1938. D ą b r o w s k a Maria, Dokumenty i materiały do historii poczty i telekomunikacji II Rzeczypospolitej, Warszawa 1986. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 2: listopad 1918 - kwiecień 1920. Opracowali Weronika Gostyńska, Tadeusz Kuźmiński, Artur Leinwand, Stanisław Wroński, Aleksander Zatorski, Warszawa 1961. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 3: kwiecień 1920 - marzec 1921. Opracowali Weronika Gostyńska, Inessa Jażborowska, Artur Leinwand, Stanisław Wroński, Aleksander Zatorski, Warszawa 1964. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 6: 1933- 1938. Opracowali Euzebiusz Basiński, Tadeusz Cieślak, Weronika Gostyńska, Inessa Jażborowska, Jarosław Jurkiewicz, Galina Makarowa, Olga Morozowa, Prochor Olszański, Stanisław Wroński, Warszawa 1967. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów, nr 24, 20.10.1928. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, nr 55, 23.06.1927. Galicyjska działalność wojskowa Piłsudskiego 1906-1914. Opracowali Stefan Arski i Józef Chudek, Warszawa 1967. Główne założenia polityki Centralnego Komitetu Narodowego w oświetleniu Artura Śliwińskiego. Opracował Andrzej Garlicki, „Kwartalnik Historyczny” R. 66, 1959, nr 1, s. 117-126. Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę, t. 1, Warszawa 1991; t. 2, Warszawa 1992; t. 3, Warszawa 1993-1994; t. 4, Warszawa 1996-1997. Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich w dniu oddania Legionów Polskich Wojsku Polskiemu 12 kwietnia 1917, Warszawa 1917. Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty. 1 lipiec 1933, Warszawa 1933. Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty. 5 czerwiec 1935, Warszawa 1935. Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. 2: 1918-1931. Zebrali i opracowali Stanisław Giza i Stanisław Lato, Warszawa 1967. Miedziński Bogusław, [w:] Czy wiesz kto to jest?, pod red. Stanisława Łozy, Warszawa 1938, s. 484. Mi e d z i ń s k i Bogusław, Polityka Polski w dobie dzisiejszej. Odczyt wygłoszony na wielkim zgromadzeniu inteligencji pracującej w dn. 9 października 1938 r., Warszawa (b.r.). M i e d z i ń s к i Bogusław, Uwagi o sprawie żydowskiej, Warszawa 1938. M i e d z i ń s к i Bogusław, Wczoraj - Dziś - Jutro, Warszawa 1938. Narada krakowska z lutego 1918 r. Opracował Jerzy Holzer, „Przegląd Historyczny” T. 49, 1958, z. 3, s. 538-567. Nie szablą lecz piórem. Batalie publicystyczne 11 Rzeczypospolitej, pod red. D. N a ł ę с z, Warszawa 1993. P i ł s u d s k i Józef, Pisma zbiorowe, t. 3, Warszawa 1989; t. 4, Warszawa 1990; t. 9, Warszawa 1990. Polska Organizacja Wojskowa w świetle tajnego raportu niemieckiego, „Niepodległość” Т . 1, 1929/1930, z. 1, s. 157-167; z. 2, s. 345-356. Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925, pod red. Janiny J a n o w s k i e j i Tadeusza J ę d r u s z c z a k a , Warszawa 1984. Programy stronnictw ludowych - zbiór dokumentów. Opracowali Stanisław Lato i Witold Stankiewicz, Warszawa 1969. R z e p e c k i Tadeusz, R z e p e c k i Karol, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1928-33, Poznań 1928. R z e p e c k i Tadeusz, R z e p e c k i Witold, Sejm i Senat 1922-1927, Poznań 1923. Skorowidz osobowy do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń plenarnych Sejmu, posiedzenie 1 (28.XI. 1922) - posiedzenie 340 (З.Х1.1927), Warszawa 1962. Skorowidz do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od 4 października 1935 do 27 lipca 1937 r. Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej, Kadencja I-IV. Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Senatu Rzeczypospolitej, Kadencja V. Uwagi kontroli państwowej o zamknięciach rachunków państwowych i wykonaniu budżetu za 1927/28 rok, Warszawa 1929. Wytyczne polityki narodowościowej, cz. 1: Sprawa żydowska, Warszawa 1938. III. PRASA „Czas” 1937 „Gazeta Polska” 1929-1938 „Gazeta Warszawska” 1929 „Głos Prawdy” (tygodnik) 1924-1926 „Głos Prawdy” (dziennik) 1926-1929 „Kurier Poranny” 1923-1925 „Kurier Warszawski” 1924 „Polska Gospodarcza” 1935 „Polska Zbrojna” 1930 „Robotnik” 1929, 1937 „Rzeczpospolita” 1922 „Warszawianka” 1924 „Wyzwolenie” 1923-1927 IV. PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, DIARIUSZE, RELACJE A 1 f-T a r c z y ń s k i Tadeusz, Wspomnienia oficera Pierwszej Brygady, Londyn 1979. B a g i ń s k i Henryk Józef, Współpraca Polskich Drużyn Strzeleckich ze Związkiem Strzeleckim, [w:] Zarzewie 1909-1920. Wspomnienia i materiały. Wybór i opracowanie Aleksandra Garlicka, Warszawa 1973, s. 202-216. Be c k Józef, Ostatni raport, Warszawa 1987. B ł o ń s k a-G a j e w s k a Leokadia, B a g i ń s k i Henryk, K o b y 1 a ń - s k i Tadeusz, K o ż u c h o w s k i Józef, Wo j d a l i ń s k i Ryszard, Rys historyczny, [w:] Zarzewie 1909-1920. Wspomnienia i materiały. Wybór i opracowanie Aleksandra Garlicka, Warszawa 1973, s. 23-89. B o e r n e r Ignacy, Z pamiętnika. Oprać. J. Skrzypek, „Niepodległość” T. 18, 1938, nr 2, s. 195-200. B o g u s ł a w s k i Aleksander, Wspomnienia, t. 4 (maszynopis w Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego). B o r k o w s k i Julian, Wspomnienia. 1900-1905, [w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 395-402. C i o ł k o s z o w a Lidia, Janina Miedzińska, „Tydzień Polski”, 13.03.1976. D a s z y ń s k i Ignacy, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1957. D z e n d z e l Henryk, Powstanie i upadek rządu premiera Wincentego Witosa w maju 1926 roku, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1968, nr 8, s. 313- 343. F i d e r k i e w i c z Alfred, Dobre czasy. Wspomnienia z lat 1922-1927, Warszawa 1958. F r a n k o w s k i Jan, Dzieje Gimnazjum Siedleckiego (1844-1905), [w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 35-47. F r a n k o w s k i Jan, Wystąpienia o spolszczenie gimnazjum w lutym 1905 r., [w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 403- 414. G r z ę d z i ń s k i January, Maj 1926, Paryż 1965. G r u b e r Henryk, Wspomnienia i uwagi 1892-1942, Londyn 1968. H o ł ó w k o Tadeusz, Przez dwa fronty. Ze wspomnień emisariusza politycznego z 1918 r. Z Warszawy do Kijowa, Warszawa 1931. H o ł ó w k o Tadeusz, Ze wspomnień „germanofila", [w:] Wspomnienia legionowe. Materiały z dziejów walki o niepodległość, pod red. Stanisława F a l k i e wi c z a i Janusza J ę d r z e j e wi c z a , t. 1, Warszawa 1924, s. 18-55. J ę d r z e j e w i c z Janusz, W służbie idei, Londyn 1972. J ę d r z e j e w i c z Wacław, POW i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915, Warszawa 1929. J ę d r z e j e w i c z Wacław, Wspomnienia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993. K a t e 1 b a c h Tadeusz, Czy Miedziński mógł być polskim Talleyrandem?, „Wiadomości” (Londyn) nr 30, 23.07.1972, s. 4. K a t e l b a c h Tadeusz, „Szlachetny” (Wspomnienie o Adamie Kocu), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1969, z. 16, s. 163-175. K o c Adam, POW jako ognisko ruchu niepodległościowego podczas wojny światowej, [w:] Polska Organizacja Wojskowa. Szkice i wspomnienia, pod red. Wacława L i p i ń s k i e g o i Juliana S t a c h i e wi c z a , Warszawa 1930, s. 17-32. Ko wa l s k i Adam, Nielegalne kółka samokształcenia w gimn. siedleckiem (1888-1899), [w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 342-368. K o ż u c h o w s k i Józef Bronisław, Sprawozdanie złożone na Komisji Historycznej Grupy Starszych Zarzewiaków byłych uczestników ruchu Zarzewie dn. 24.04.1964 r., [w:] Zarzewie 1909-1920. Wspomnienia i materiały. Wybór i opracowanie Aleksandra Garlicka, Warszawa 1973, s. 108-124. K r z e p k o w s k i Mieczysław, Świadek i dokumenty, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” T. 8, 1969, z. 2, s. 250-255. Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927. L am Stanisław, Życie wśród wielu, Warszawa 1968. L i e b e r ma n Herman, Pamiętniki, Warszawa 1996. L i ma n o w s k i Bolesław, Pamiętniki 1907-1919, Warszawa 1961. L i ma n o w s k i Bolesław, Pamiętniki (1919-1928), Warszawa 1973. Ł u b i e ń s k i Ludwik, Ewakuacja władz polskich we wrześniu 1939 roku, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1986, z. 76, s. 58-60. Mi e d z i ń s k i Bogusław, Ciężki rok, „Kultura” (Paryż) R. 18, 1964, nr 9, s. 108-114. Mi e d z i ń s k i Bogusław, Droga do Moskwy, „Kultura” (Paryż) R. 17, 1963, nr 6, s. 74-86. Mi e d z i ń s k i Bogusław, Fantastyczne „Tło”, „Kultura” (Paryż) R. 10, 1956, nr 12, s. 106-111. Mi e d z i ń s k i Bogusław, Gdybym nie był piekarzem, „Wiadomości” (Londyn), 12.07.1953. Mi e d z i ń s k i Bogusław, Józef Piłsudski - człowiek niezwykły, „Tydzień Polski” nr 20, 14.05.1960, s. 3-4. M i e d z i ń s k i Bogusław, Kazimierz Sosnkowski jakim go znałem, „Wiadomości” (Londyn) nr 41, 11.10.1970, s. 1-3, 5-6. M i e d z i ń s k i Bogusław, Kryzys warszawski, „Tydzień Polski” nr 37, 16.09.1961, s. 3. M i e d z i ń s k i Bogusław, Łowca dokumentów, „Tydzień Polski”, 23.11.1963, s. 3. M i e d z i ń s k i Bogusław, Moje wspomnienia, cz. I, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1975, z. 33, s. 3-27; cz. II, tamże, 1975, z. 34, s. 134-186; cz. III, tamże, 1975, z. 35, s. 85-127; cz. IV, tamże, 1976, z. 36, s. 97-187; dokończenie, tamże, 1976, z. 37, s. 61-222. M i e d z i ń s k i Bogusław, Monologi" Marszałka Piłsudskiego, „Wiadomości” (Londyn), 25.02.1956. M i e d z i ń s k i Bogusław, O berle, kaduceuszu i kłonicy, „Wiadomości” (Londyn) nr 991, 28.03.1965, s. 2. M i e d z i ń s k i Bogusław, O metodach polemicznych, „Tydzień Polski”, 16.12.1961, M i e d z i ń s k i Bogusław, Ostatni i pierwszy wieczór w Belwederze, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 12.05.1955, s. 2. M i e d z i ń s k i Bogusław, Pakty wilanowskie, „Kultura” (Paryż) R. 17, 1963, nr 7/8, s. 8-132. M i e d z i ń s k i Bogusław, Piłsudski i Paderewski, cz. I, „Tydzień Polski” nr 21, 20.06.1959; cz. II, tamże, nr 22, 27.06.1959. M i e d z i ń s k i Bogusław, Piłsudski i Sosnkowski, „Kultura” (Paryż) R. 22, 1968, nr 1/2, s. 158-184. M i e d z i ń s k i Bogusław, Polityka wschodnia Piłsudskiego, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1975, z. 31, s. 3-45. M i e d z i ń s k i Bogusław, Pomimo przestrogi, „Tydzień Polski”, 23.09.1961, s. 3. M i e d z i ń s k i Bogusław, Popioły są jeszcze gorące. Polska polityka zagraniczna w okresie przedwojennym, „Wiadomości” (Londyn) nr 343, 26.10.1952, s. 1. M i e d z i ń s k i Bogusław, Popioły są jeszcze gorące. Stosunki z Zachodem, „Wiadomości” (Londyn) nr 345, 9.11.1952, s. 2. M i e d z i ń s k i Bogusław, Prawda i nieprawda, „Zaczyn” 1954, nr 9/33, s. 8. M i e d z i ń s k i Bogusław, Prawe oko Nelsona, „Wiadomości” (Londyn), 06.12.1964, s. 2, M i e d z i ń s k i Bogusław, Rok czternasty, „Tydzień Polski” nr 36, 09.09.1961, s. 3-4. M i e d z i ń s k i Bogusław, Sprostowania spoza grobu, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1972, z. 22, s. 139-142. M i e d z i ń s к i Bogusław, Sztuka nieznajdywania, „Wiadomości” (Londyn) nr 984,7.02.1965. M i e d z i ń s к i Bogusław, W Belwederze i w Spalę, „Tydzień Polski”, 12.10.1968, s.5. M i e d z i ń s к i Bogusław, Wojna i pokój, cz. I, „Kultura” (Paryż) R. 20, 1966, nr 5, s. 107-120; cz. П , tamże, nr 6, s. 93-104; cz. III, nr 9, s. 85-97. M i e d z i ń s к i Bogusław, Wspominając Sawinkowa, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1975, z. 32, s. 39-49. M i e d z i ń s к i Bogusław, Wspomnienia gen. K. Sosnkowskiego, „Dziennik Polski”, 2.08.1957. M i e d z i ń s к i Bogusław, „ Wspomnienie ” - o Ignacym Matuszewskim, „Biuletyn Organizacyjny Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia” nr 47-48, 09-10.1946, s. 6-7. M i e d z i ń s к i Bogusław, Ze wspomnień o Walerym Sławku (Z listu Bogusława Miedzińskiego do Władysława Pobóg-Malinowskiego), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1973, z. 23, s. 141-156. Mi e r z e j e w s k i Stefan, Zjazd w Urłach R. 1905, [w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 415-418. Mo ś c i c k i Ignacy, Autobiografia, Warszawa 1993. P a c h u c k a Romana, Pamiętniki z lat 1886-1914, Wrocław 1958. P a wł o ws k i Ferdynand, Wspomnienia legionowe, Kraków 1994. P i ł s u d s k a Aleksandra, Przestroga dla historyków, „Tydzień Polski”, 23.09.1961. Polska Organizacja Wojskowa. Szkice i wspomnienia, pod red. Wacława L i - p i ń s k i e g o i Juliana S t a c h i ewi c z a , Warszawa 1930. P o n i ń s k i Alfred, Wrzesień 1939 r. w Rumunii, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1964, z. 6, s. 146-202. Przewrót majowy 1926 w relacjach i dokumentach. Wstęp i wybór tekstu Eugeniusz Kozłowski, Warszawa 1987. Ra t a j Maciej, Pamiętniki (1918-27), Warszawa 1965. R o m e у к o Marian, Sanacyjni wodzowie chronią swoje głowy. Ze wspomnień attache wojskowego (11), „Tygodnik Demokratyczny” R. 8, 1960, nr 50, s. 6-7. R o m e у к o Marian, Wspomnienia o Wieniawie i o rzymskich czasach, Warszawa 1990. R у d z-S m i g ł у Edward, Schemat wspomnień z POW, [w:] Polska Organizacja Wojskowa. Szkice i wspomnienia, pod red. Wacława L i p i ń s k i e - g o i Juliana S t a c h i e wi c z a , Warszawa 1930, s. 11-16. S c h a e t z e l Tadeusz, Przestroga jest konieczna, „Tydzień Polski”, 02.12.1961. S i n g e r Bernard, Od Witosa do Sławka, Paryż 1962. S k w a r c z y ń s k i Stanisław, Fragmenty wspomnień, Londyn 1980. S k w a r c z y ń s k i Stanisław, Śp. Bogusław Miedziński 1891-1972, „Niepodległość” T. 9, 1974, s. 429-430. S ł a we k Walery, Wspomnienia, cz. III, „Niepodległość” T. 18, 1985, s. 115-142. S ł a wo j - S k ł a d k o ws k i Felicjan, Dlaczego nie powstał rząd jedności narodowej?, „Tydzień Polski” nr 32, 5.09.1959, s. 3. S ł awo j - S k ł a d k ows k i Felicjan, Moja służba w Brygadzie, Warszawa 1990. S o k o 1 n i c k i Michał, Na przełomie polityki legionowej, „Niepodległość” T. 5, 1959, s. 6-28. S o k o l n i c k i Michał, Psychika i polityka Józefa Piłsudskiego, „Tydzień Polski” nr 42, 21.10.1961, s. 3. S o k o l n i c k i Michał, Rok czternasty, Londyn 1961. S o s n k o w s k i Kazimierz, Materiały historyczne. Zebrał i przypisami zaopatrzył Józef Matecki, Londyn 1966. S z e m b e k Jan, Diariusz i Teki Jana Szembeka, t. 2. Opracował Tytus Komarnicki, Londyn 1965; t. 4. Opracował Józef Zarański, Londyn 1972. Ś w i ę c i c k i Tadeusz, Ostatni Marszałek Senatu Rzplitej Polskiej, „Kultura” (Paryż) R. 26, 1972, nr 6, s. 101. Ś w i t a l s k i Kazimierz, Diariusz 1919-1935, Warszawa 1992. T a b o r Czesław, O likwidacji ruchu o szkołę polską w Siedlcach w 1905- 1907, [w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 419- 420. T h u g u 11 Stanisław, Wybór pism i autobiografia, Glasgow 1943. W a c h o w i a k Stanisław, Czasy, które przeżyłem, Warszawa 1983. W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i Bolesław, Wymarsz i inne wspomnienia, Warszawa 1992. Wi e r z b i a ń s k i Bolesław, Wspomnienia warszawskie, [w:] ZET w walce 0 niepodległość i budowę państwa, pod red. Tadeusza W. N o w a c k i e g o , Warszawa 1996, s. 423-441. W i t o s Wincenty, Moje wspomnienia, [w:] Przewrót majowy 1926 w relacjach i dokumentach. Wstęp i wybór tekstu Eugeniusz Kozłowski, Warszawa 1987, s. 14-47. Wo j c i e c h o w s k i Stanisław, Wspomnienia. Orędzia. Artykuły, Warszawa 1995. W r z o s Konrad, Bogusław Miedziński, [w:] Konrad W r z o s , Piłsudski i piłsudczycy, Warszawa 1936, s. 150-164. W r z o s Konrad, Piłsudski i piłsudczycy, Warszawa 1936. Wspomnienia legionowe. Materiały z dziejów walki o niepodległość, pod red. Stanisława F a l k i e w i c z a i Janusza J ę d r z e j e w i c z a , t. 1, Warszawa 1924. Wybór pism i autobiografia Stanisława Thugutta (maszynopis w Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego). Zarzewie 1909-1920. Wspomnienia i materiały. Wybór i opracowanie Aleksandra Garlicka, Warszawa 1973. Z a w a d z k i Rajmund, Wystąpienie o wykład religji po polsku rok 1902, [w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 377-387. Z a w i e r u c h a Z., Czyje komentarze?, „Zaczyn” 1954, nr 8/32, s. 8. Z b y s z e w s k i Wacław A., Gawędy o ludziach i czasach przedwojennych, Warszawa 2000. V. ZBIORY WŁASNE AUTORKI Listy Anny Radomyskiej. List Jerzego Giedroycia. Pocztówki Komitetu Budowy Pomnika Poległych Peowiaków. VI. OPRACOWANIA A d a m c z y k Arkadiusz, Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna, Toruń 2000. A j n e n k i e l Andrzej, Historia Sejmu Polskiego, t. 2, cz. II: II Rzeczpospolita, Warszawa 1989. A j n e n k i e l Andrzej, Od rządów ludowych do przewrotu majowego, Warszawa 1986. A j n e n k i e l Andrzej, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975. Aj n e n k i e l Andrzej, Z dziejów Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie, „Kwartalnik Historyczny” R. 65, 1958, nr 4, s. 1057-1092. B a b i ń s k i Stanisław, Kazimierz Sosnkowski [1885-1969]. Myśl - praca - walka. Przyczynki do monografii, Londyn 1988. B ą c z k o w s k ą Wanda, Studium Rolnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego (1890-1923), [w:] Inwentarz akt wydziałów i studiów UJ, pod red. Jerzego M i - c h a l ew i c z a , Kraków 1997, s. 285-291. B a c z y ń s k i Stanisław, Tajne organizacje wojskowe na Górnym Śląsku wiatach 1918-1921 na tle sytuacji ogólnej, „Najnowsze Dzieje Polski 1914- 1939” T. 13, 1968,s. 113-160. B a u e r Piotr, Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937, Poznań 1988. B a u m g a r t Marek, Gabinet Władysława Eugeniusza Sikorskiego 16.XII.1922 - 26.V.1923, [w:] Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Janusza F a r y s i a i Janusza P a j e ws k i e g o , Szczecin-Poznań 1991, s. 105- 112. B o r k o ws k i Jan, Ludowcy w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987. B r z o z o w s k i Władysław, Oddział Lotny Wojsk Polskich (1914-1915), „Niepodległość” T. 19, 1939, s. 325-347. B r z o z o w s k i Władysław, Początki P.O.W. (l.VIII - 22.X.1914 r.), „Niepodległość” T. 16, 1937, s. 473-490. C a t -M a c k i e w i c z Stanisław, Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Wrocław 1986. C h a j n Leon, Polskie wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984. C i e ś l i k o w s k i Zbigniew, Sprawa generała Wl. Ostoi-Zagórskiego. Tajemnice śledztwa KO 1042/27, Warszawa 1997. C h o j n o w s k i Andrzej, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979. C h o j n o w s k i Andrzej, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź 1986. C h o j n o w s k i Andrzej, Utopia utracona Walerego Sławka Projekt Powszechnej Organizacji Społecznej, „Przegląd Historyczny” T. 80, 1989, z. 2, s. 353-365. C h w a l b a Andrzej, Imperium korupcji. Korupcja w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Warszawa 2001. C z u b i ń s k i Antoni, Centrolew, Poznań 1963. D a n i e l s k i Jan, Internowanie rządu polskiego w Rumunii we wrześniu 1939 roku, „Zaranie Śląskie” R. 39, 1976 z. 4, s. 681-689. D a n i e l s k i Jan, O polityce państw neutralnych w stosunku do uchodźców cywilnych w okresie II wojny światowej, „Zaranie Śląskie” R. 40, 1977, z. 1, s. 65-79. D e m e l Franciszek, L i p i ń s k i Wacław, Pułkownik Leopold Lis-Kula, Rzeszów 1990. D r o z d o w s k i Marian Marek, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, Kraków 1989. D r o z d o w s k i Marian Marek, Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej, Kraków 1979. Dwadzieścia lat poczty i telekomunikacji w Polsce Niepodległej, Warszawa 1939. F a r y ś Janusz, Dekompozycja ideowa piłsudczyków 1935-1939, „Przegląd Zachodniopomorski” T. 32, 1988, z. 3, s. 45-65. F a r y ś Janusz, Gabinet Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego 13.X.1935 - 15.V.1936, [w:] Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Janusza F a r y - s i a i Janusza P a j e ws k i e g o , Szczecin-Poznań 1991, s. 257-263. F a r y ś Janusz, Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji politycznoustrojowej (1918-1939), Szczecin 1991. F i e r i c h Jerzy, Studium Rolnicze (1890-1923), Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1934. Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Janusza F a r y s i a i Janusza P a j e ws k i e g o , Szczecin-Poznań 1991. G a r l i c k a Aleksandra, Niepodległość Polski w programach organizacji młodzieżowych przed pierwszą wojną światową, „Pokolenia” R. 6, 1968, nr 4, s. 7-22. G a r l i c k i Andrzej, Geneza legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964. G a r l i c k i Andrzej, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988. G a r l i c k i Andrzej, Od Brześcia do maja, Warszawa 1986. G a r l i c k i Andrzej, Od maja do Brześcia, Warszawa 1981. G a r l i c k i Andrzej, Przewrót majowy, Warszawa 1987. G a r l i c k i Andrzej, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978. G a r l i c k i Andrzej, Wstąp, [w:] Władysław P o b ó g - M a l i n o w s k i, Najnowsza historia polityczna Polski, Warszawa 1990, s. I-XXX. G ł o w a c k a-M a k s y m i u k Urszula, PPS i Bund w latach 1905-1907 na terenie guberni siedleckiej (w świetle akt zarządów żandarmerii), „Rocznik Mazowiecki” T. 6, 1976, s. 205-219. G ło w a c k a-M a k s y m i u k Urszula, Wydarzenia rewolucyjne lat 1905- 1907 w Siedlcach, [w:] Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1968, s. 141-153. G r o s f e l d Leon, Czy Anglicy rzeczywiście byli inspiratorami przewrotu majowego?, „Kwartalnik Historyczny” R.76, 1969, nr 3, s. 677-681. G r o s f e l d Leon, Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918, Warszawa 1962. Gr o s f e l d Leon, Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917- 1919, Warszawa 1956. H a s s Ludwik, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928, Warszawa 1984. H a s s Ludwik, Liberałowie, ezoterycy, piłsudczycy. Z dziejów polityki w Polsce w latach 1924-1928, „Dzieje Najnowsze” R. 5, 1973, nr 3, s. 53-94. H a s s Ludwik, Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie, Warszawa 1996. Historia prasy polskiej, pod red. Jerzego Ł o j k a, t. 2, Warszawa 1980. Hu l e w i c z Jan, Studia wyższe młodzieży z zaboru rosyjskiego w uczelniach galicyjskich w latach 1905-1914, cz. I, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1958, z. 3: Historia, s. 233-287; cz. II, tamże, 1960, z. 4: Historia, s. 147-168. Inwentarz akt wydziałów i studiów UJ, pod red. Jerzego M i c h a l e w i c z a , Kraków 1997. J e k i e l Jacek, Gabinet Władysława Grabskiego 19.XII.1923 - 13.XI. 1925, [w:] Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Janusza F a r y s i a i Janusza P a j e w s k i e g o , Szczecin-Poznań 1991, s. 123-138. J ę d r u s z c z a k o w i e Hanna i Tadeusz, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935-1939), Warszawa 1970. J ę d r u s z c z a k Tadeusz, Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 roku, Warszawa 1963. J ę d r z e j e w i c z Wacław, Ci s e k Janusz, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1994. Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków (b.r.). Józef Piłsudski i Piłsudczycy, pod red. Zbigniewa Z a p o r o w s k i e g o , Lublin 1999. K a c z m a r e k Zygmunt, Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej, Warszawa 1992. K a w a ł k o w s k i Aleksander, Historia i cenzura, „Kultura” (Paryż) R. 15, 1961, nr 12, s. 110-116. K l i m e c k i Michał, K l i m c z a k Władysław, Legiony Polskie, Warszawa- Kraków 1990. K o ł o d z i e j c z y k Arkadiusz, Maciej Rataj 1884-1940, Warszawa 1991. K o n a r s k i Stanisław, Radliński Tadeusz (1875-1952), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 711- 712. K o p a l i ń s k i Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1988. Ko z i c k i Stanisław, Historia Ligi Narodowej (Okres 1887-1907), Londyn 1964. K o z ł o w s k i Czesław, Działalność polityczna Koła Międzypartyjnego w latach 1915-1918, Warszawa 1971. K r a s u s k i Jerzy, Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1985. K r a w c z y k Andrzej, Walery Sławek na tle rządów sanacji, „Wiadomości Historyczne” R. 32, 1989, nr 5, s. 387-405. K r ó l i k o w s k i Lech, Warszawskie adresy Marszałka, Warszawa 1990. K r z y ż a n o w s k i Adam, Dzieje Polski, Paryż 1973. Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Jacka M a j c h r o w s k i e g o, Warszawa 1994. Ku l e s z a Władysław T„ Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław 1985. K w i a t e k Aleksander, Spór o kierunek działań narodowych na Górnym Śląsku (1918-1921), Opole 1991. L a t o Stanisław, Ruch ludowy wobec sanacji, Rzeszów 1985. L e c z y k Marian, Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925- 1934, Warszawa 1976. Ł a d y k a Teodor, Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914, Warszawa 1972. Ł a p i ń s k i W., Walka o wykłady religii w języku polskim w gimnazjach siedleckiem i bialskiem w r. 1902, Siedlce 1926. M a j c h r o w s k i Jacek, Silni - Zwarci - Gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985. Ma l c z e w s k a-P a w e l e c Dorota, Bogusława Miedzińskiego wspomnienia lat młodzieńczych, [w:] Józef Piłsudski i Piłsudczycy, pod red. Zbigniewa Z a p o r o ws k i e g o , Lublin 1999, s. 201-218. M a l c z e w s k a-P a w e l e c Dorota, Śląski epizod Bogusława Miedzińskiego. Przyczynek do rozważań nad rolą Oddziału U Sztabu MSWojsk. w zmaganiach o Górny Śląsk w latach 1919-1921, „Niepodległość” T. 60, 2000/2001, s. 29-44. M a l c z e w s k a-P a w e l e c Dorota, U źródeł niepodległości. Spory wokół Konwentu, [w:] Józef Piłsudski i Piłsudczycy, pod red. Zbigniewa Z a p o r ows k i e g o , Lublin 1999, s. 221-231. M a ł e c k i Mirosław, Myśl polityczna sanacji, „Wiadomości Historyczne” R. 33, 1990, nr 1/2, s. 6-14. Marszałek Edward Śmigły-Rydz 1886-1986, Londyn 1986. M i c e w s k i Andrzej, W cieniu Marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1969. M i c e w s k i Andrzej, Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1964. Miedziński Bogusław, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Jacka M a j c h r o w s k i e g o , Warszawa 1994, s. 54-55. M i k u l s k i Józef, Szkolnictwo średnie w Siedlcach, Siedlce 1935. M i r o w i c z Ryszard, Edward Rydz-Śmigły (1880-1941). Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 1988. M o l e n d a Jan, Miedziński Bogusław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 743-749. M o l e n d a Jan, Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918, Warszawa 1980. M o l e n d a Jan, Próby porozumienia narodowych demokratów i piłsudczyków w sprawie tworzenia władz polskich po ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 r., „Dzieje Najnowsze” R. 9, 1977, nr 3, s. 59-89. M r o c z k o Marian, Polska myśl zachodnia 1918-1939, Poznań 1986. N a j d u s Walentyna, Ignacy Daszyński 1866-1936, Warszawa 1988. N a ł ę c z Daria, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, Warszawa 1994. N a ł ę c z Daria, Na ł ę c z Tomasz, Prasowa działalność piłsudczyków, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” R. 18, 1979, nr 4, s. 67-85. N a ł ę c z Tomasz, Irredenta polska, Warszawa 1992. N a ł ę c z Tomasz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984. Na ł ę c z Tomasz, Z genezy legionowej grupy piłsudczykowskiej, „Przegląd Historyczny” T. 65, 1974, z. 1, s. 87-114. N o t k o w s k i Andrzej, Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce (1926-1939), Warszawa-Łódź 1987. N o wa c k i Tadeusz W., Szkic do dziejów ZET-u, [w:] ZET w walce o niepodległość i budowę państwa, pod red. Tadeusza W. Nowa c k i e g o , Warszawa 1996, s. 19-292. N o w a k o w s k i Jerzy Marek, Konferencja konstytucyjna z czerwca 1932 r. U źródeł rozbicia grupy pułkowników, „Studia Historyczne” R. 25, 1982, z. 3-4, s. 439-449. N o w a k o w s k i Jerzy Marek, Rozpad grupy pułkowników. Pierwsza faza dekompozycji sanacji, „Studia Historyczne” R. 31, 1988, z. 1, s. 71-89. N o w a k o w s k i Jerzy Marek, Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988. O s t r o w s k a Joanna, Bogusław Miedziński - życie i poglądy, Lublin 1989 (maszynopis). P a c z k o w s k i Andrzej, Nakłady dzienników warszawskich w latach 1931-1938, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” T. 15, 1976, z. 1, s. 110-116. P a c z k o w s k i Andrzej, Prasa polska w latach 1918-1939, [w:] Historia prasy polskiej, pod red. Jerzego Ł o j k a, t. 2, Warszawa 1980. P a c z k o w s k i Andrzej, Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939, Warszawa 1983. P a c z k o w s k i Andrzej, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1971. P a c z k o w s k i Andrzej, Prasa w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” R. 10, 1978, nr 3, s. 29-55. P a j e w s k i Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985. P a r u c h Waldemar, Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926- 1939), Lublin 1997. P a w e l e c Tomasz, Biografia w edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne” R. 32, 1989, nr 4, s. 347-353. P e p ł o ń s k i Andrzej, Wywiad Polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa 1996. P o b ó g-M a l i n o w s k i Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, wyd. I, t. 1, Paryż 1953; t. 2, Londyn 1956; t. 3, Londyn 1960 (wyd. krajowe: Warszawa 1990); wyd. II, Londyn 1983 (wyd. krajowe: Gdańsk 1990). P o b ó g-M a l i n o w s k i Władysław, Skoro nie szablą, to piórem, „Kultura” (Paryż) R. 14, 1960, nr 5, s. 99-134. Prosto z Wiejskiej. Sejm i Senat II Rzeczypospolitej w karykaturze i satyrze. Wybór i opracowanie Andrzej Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990. P r ó c h n i k Adam, Pierwsze piętnastolecie Polski Niepodległej, Warszawa 1957. R a k o w s k i Janusz, Ostatnie lata Józefa Piłsudskiego (artykuł recenzyjny), „Niepodległość” T. 21, 1988, s. 219-234. R a k o ws k i Janusz, Piłsudski w krzywym zwierciadle, „Niepodległość” T. 17, 1984, s. 224. R a k o ws k i Janusz, Zetowcy i Piłsudczycy, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1980, z. 54, s. 24-39. R a w i c z Jerzy, Do pierwszej krwi (Pojedynki honorowe w okresie międzywojennym), Warszawa 1974. Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1968. R o s t w o r o w s k i Emanuel, Biografia, biogram, historia grup i pokoleń, „Kwartalnik Historyczny” T. 80, 1973, nr 2, s. 352-359. R u d n i c k i Szymon, Obóz Narodowo-Radykalny, Warszawa 1985. R u d z i ń s k i Eugeniusz, O koncernach „prasy czerwonej” i IKC (1926- 1939), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” T. 7, 1968, z. 1, s. 147- 161. Mc Ki n l e y R u n y a n William, Historie życia a psychobiografia, Warszawa 1992. S e n i ó w Jerzy, W kręgu piłsudczyków. Poglądy ideowo-polityczne „Gazety Polskiej" (1929-1939), Kraków 1998. Spis polskich organizacyj wojskowych przedwojennych i formacyj z wojny światowej (1904-1921). Wstęp do inwentarzy I grupy, pod. red. Ludwika W i - d e r s z a l a, Warszawa 1931 (maszynopis w Centralnym Archiwum Wojskowym). S p u s t e k Irena, Polacy w Piotrogrodzie 1914-1917, Warszawa 1966. S t a c h i e w i c z Julian, Początki Związku Walki Czynnej, „Niepodległość” T. 2, 1930, s. 43-60. S u l e j a Włodzimierz, Józef Piłsudski, W rocław-W arszawa-Krakó w 1995. S u l e j a Włodzimierz, Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948. Zarys dziejów, Warszawa 1988. S u l e j a Włodzimierz, Próby budowy zrębów państwowości w okresie istnienia Tymczasowej Rady Stanu, Wrocław 1981. S u l e j a Włodzimierz [Rec.: A. Ad amc z y k , Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna, Toruń 2000], „Dzieje Najnowsze” R. 33, 2001, nr 2, s. 173-178. S u l e j a Włodzimierz [Rec.: A. Ga r l i c k i , Józef Piłsudski, Warszawa 1986.], „Niepodległość” T. 23, 1990, s. 188-210. T o m a s z e w s k a Danuta, Drogi wyboru. Konspiracyjny ruch samokształceniowy na ziemiach polskich w końcu XIX i na początku XX wieku, Łódź 1987. W a n a t o w i c z Maria W., Społeczeństwo polskie wobec Górnego Śląska (1795-1914), Katowice 1992. W a p i ń s k i Roman, Narodowa Demokracja 1893-1939, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1980. We r s c h l e r Iwo, Tadeusz Hołówko [1889-1931]. Życie i działalność. Z dziejów obozu belwederskiego, Warszawa 1984. W i n t e r Antoni, Dzieje Siedlec, Warszawa 1969. W i n t e r Antoni, Siedlce i siedlczanie w rewolucji lat 1905-1907, [w:] Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1968, s. 175-183. Wł a d y k a Wiesław, Krew na pierwszej stronie, Warszawa 1982. W o j t a s i k Janusz, Józef Piłsudski a konspiracja i ruch wojskowy w latach 1904-1914, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” T. 33, 1990, s. 243- 262. W o s z c z y ń s k i Bolesław, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921, Warszawa 1972. W o y s z w i 11 o Julian, Józef Piłsudski. Życie, idee, czyny. 1867-1935, Warszawa 1937. W r z o s e k Mieczysław, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990. Wr z o s e k Mieczysław, Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917- 1918, Warszawa 1969. W r z o s e k Mieczysław, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa 1992. W r z o s e k Mieczysław, Wojskowość polska w latach 1863-1914, [w:] Zarys historii wojskowości polskiej, pod red. Piotra S t awe c k i e g o , Warszawa 1990, s. 7-120. Z a b i e ł ł o Stanisław, W kręgu historii, Warszawa 1970. Zadania biografii historycznej, „Kwartalnik Historyczny” T. 71, 1964, nr 3, s. 711-735. Z a k r z e w s k i Andrzej, Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1978. Z a l e j k o Gwidon, Biografistyka historyczna - zarys ewolucji gatunku, „Historyka” T. 18, 1988, s. 37-55. Z a p o r o w s k i Zbigniew, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992. Zarys historii wojskowości polskiej, pod red. Piotra S t a w e c k i e g o, Warszawa 1990. Z a r z y c k a Zyta, Działania specjalne na Górnym Śląsku 1919-1921, Warszawa 1989. ZET w walce o niepodległość i budowę państwa, pod red. Tadeusza W. N o - w a c k i e g o, Warszawa 1996. Ż a r n o w s k i Janusz, O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Warszawa 1965.pl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczewska-Pawelec_Boguslaw_Miedzinski.pdf7,41 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons