Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5788
Title: Uczestnictwo rodziny w procesie edukacyjnym dziecka a jakość tworzonego przez nią środowiska wychowawczego
Authors: Kurzyca, Katarzyna
Advisor: Jarosz, Ewa
Keywords: rodzina; proces edukacyjny; środowisko wychowawcze; edukacja
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Abstract: Aktualne stanowisko badaczy zajmujących się tematem środowiska rodzinnego mówi, iż jego jakość wiąże się bezpośrednio z jakością życia jednostki oraz determinuje funkcjonowanie całego społeczeństwa. Współcześnie uważa się, że rodzina powinna wypełniać swoje funkcje, współpracując z instytucjami i organizacjami społecznymi, gdyż one wpływają na funkcjonowanie jednostki podobnie jak rodzina. Wśród tychże instytucji czołowe miejsce zajmują placówki opiekuńcze i edukacyjne, m.in. szkoła. Tematyka relacji pomiędzy zaangażowaniem rodziny w proces edukacyjny dziecka a tworzonym przez nią środowiskiem wychowawczym wydaje się być bardzo istotną wobec coraz trudniejszej kondycji rodziny. Zauważa się konieczność rozbudowy instytucjonalnych form wspierania rodziny w jej pracy wychowawczej, przygotowującej młode pokolenie do pełnienia ról w rodzinie i poza nią. Jednakże relacje pomiędzy rodziną a instytucjami edukacyjnymi dopiero od niedawna zaczęły kształtować się na wzór równorzędnej współpracy, a szkoła uznawać zaczęła znaczącą rolę środowiska rodzinnego w procesie edukacyjnym dziecka. Wciąż zauważa się jeszcze niechęć wobec zmian w tworzeniu teorii i praktyki pedagogicznych związków rodziny i szkoły. Nawet jeśli widoczne są zmiany w myśleniu o ich istocie, to zachodzą one zbyt wolno i nie na taką skalę, jak mogłoby się wydawać. Właśnie dlatego niezwykle istotne jest, by rodzina i szkoła nauczyły się porozumiewać, współdziałać, empatyzować oraz trwać we wspólnym nurcie myśli, wartości i działania. Konieczne jest zatem badawcze monitorowanie zmian w stosunkach rodziny i szkoły, które pozwoli wypracować na bazie istniejących i nowych doświadczeń jak najlepszą koncepcję (model) współpracy i współdziałania tych dwóch środowisk. Przedstawiana dysertacja porusza tematykę życia rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji dzieci w rodzinie. Praca niniejsza zakorzeniona jest w interakcyjnym ujęciu teoretyczno-badawczym dotyczącym badań nad rodziną, zwraca bowiem szczególną uwagę na jakość środowiska rodzinnego, którego podstawowymi elementami składowymi są relacje wewnątrzrodzinne. Jednocześnie jednak nie pomija znaczenia roli rodziny pełnionej wobec społeczeństwa, akcentując jej udział w procesie wychowania (a więc i socjalizacji, przygotowaniu do życia społecznego), co osadza pracę w ujęciu strukturalnofunkcjonalnym. W prezentowanej dysertacji znaleźć można również elementy ujęcia sytuacyjnego, jako że poszukuje się w nim rozwiązań mogących realnie wpłynąć na życie rodzinne. Aktualna sytuacja rodziny skłoniła mnie do poszukiwania związków pomiędzy jakością środowisk wychowawczych budowanych przez rodziny a typem ich udziału w edukacji dzieci. Identyfikacja owych zależności doprowadziła do próby zdefiniowania takich sposobów angażowania rodziców w proces edukacyjny dziecka, które dzięki wsparciu udzielonemu rodzinie jako całości, minimalizują wpływ „kryzysowego” świata na tworzone przez nią środowisko wychowawcze. Przedstawiana rozprawa składa się z czterech części. W pierwszej dokonuję przeglądu stanu dotychczasowej wiedzy z zakresu obszarów będących przedmiotem mojego zainteresowania. Przedstawiam zatem najpierw aktualne stanowiska dotyczące semantyki pojęcia rodziny, jej zadań, typologii, a także determinantów jakości tworzonego w niej środowiska wychowawczego. Następnie prezentuję teoretyczny i praktyczny wymiar edukacji w ujęciu ogólnym oraz z uwzględnieniem specyfiki edukacji polskiej. Ostatni rozdział w tej części obejmuje dyskurs związany z relacjami zachodzącymi pomiędzy środowiskiem domowym i szkolnym, jako dwoma światami dziecka. W drugiej części przedstawiam metodologiczną koncepcję badań własnych. Zawiera ona przyjęty paradygmat badawczy, cele i przedmiot badań. Następnie formułuję w niej problem i hipotezy badawcze. Wyróżniam zmienne i dokonuję ich operacjonalizacji. W ostatnim punkcie przedstawiam procedurę badań i analiz. Trzecia część dysertacji zawiera szczegółowy opis rodziny i edukacji w świetle przeprowadzonych badań. Najpierw dokonuję prezentacji wyników badań w odniesieniu do każdego z tych obszarów z osobna, by później odwołać się do ich wzajemnych zależności. Czwarta część stanowi zwieńczenie zawartych wcześniej treści. Zawiera bowiem odpowiedzi na postawione pytania badawcze, a także płynące z nich wnioski. Szczególną rolę przypisuję tym ostatnim, gdyż dotyczą one nie tylko aspektów teoretycznych, ale zawierają próbę sformułowania wskazówek i rekomendacji dla praktyki oświatowej. Analiza zgromadzonego materiału badawczego prowadzi do wniosków, że poprzez odpowiednie ukierunkowanie aktywności rodziców na polu edukacyjnym, możliwe jest wspieranie tworzonego przez nich środowiska wychowawczego. Pozwoliła również na podjęcie próby sformułowania praktycznych wskazań dla rzeczywistości pedagogicznej, których realizacja mogłaby przyczynić się do polepszenia jakości współdziałania rodziców i szkoły na rzecz jak najlepszego rozwoju dzieci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5788
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurzyca_Uczestnictwo_rodziny_w_procesie_edukacyjnym_dziecka.pdf4,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.