Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5827
Title: Procesy przekazywania energii wzbudzenia w szkłach ołowiowo-boranowych podwójnie domieszkowanych jonami lantanowców
Authors: Kos, Agnieszka
Advisor: Pisarska, Joanna
Keywords: szkła ołowiowo-boranowe; materiały amorficzne; badania szkła
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Abstract: Spośród wielu szkieł tlenkowych i tlenkowo-fluorkowych, szkła ołowiowo-boranowe są szczególnie atrakcyjne do zastosowań optycznych. Należą one do unikalnych materiałów amorficznych, które są stabilne termicznie i tworzą obszary szkłotwórcze w szerokim zakresie stężenia PbO. Szeroki zakres szkłotwórczy jest dużą zaletą tych układów, dla których budowa i właściwości optyczne silnie zależą od stosunku B2O3/PbO. Z drugiej strony wprowadzenie składnika metalu ciężkiego do szkła boranowego wpływa znacząco na parametry radiacyjne i właściwości luminescencyjne jonów lantanowców. Właściwości emisyjne szkieł ołowiowo-boranowych pojedynczo domieszkowanych jonami lantanowców są bardzo dobrze poznane i opisane w literaturze, w przeciwieństwie do tej samej matrycy szklistej domieszkowanej podwójnie jonami lantanowców. Celem pracy doktorskiej było zbadanie procesów przekazywania energii wzbudzenia między jonami lantanowców w szkłach ołowiowo-boranowych. Analiza procesów transferu energii dotyczyła następujących układów: Yb3+/Tm3+, Dy3+/Tb3+ oraz Tb3+/Ln3+ (gdzie Ln = Eu, Sm). Zakres pracy obejmował między innymi zbadanie właściwości optycznych oraz procesów transferu energii wzbudzenia między jonami lantanowców, poznanie mechanizmu procesu przeniesienia energii w funkcji stężenia jonów donora i akceptora oraz określenie wydajności transferu energii między jonami lantanowców w szkłach ołowiowo-boranowych. Analiza widm luminescencji i kinetyki ich zaniku potwierdziła obecność procesu przekazywania energii wzbudzenia między jonami lantanowców w szkłach ołowiowo-boranowych. Szczegółowa analiza wyników badań pozwoliła na sformułowanie poniższych wniosków: 1. Zaobserwowano transfer energii od Yb3+ do Tm3+ w szkłach ołowiowo-boranowych. Ze względu na silne drgania między atomami boru i tlenu w matrycy szkła ołowiowo-boranowego nie obserwuje się emisji w zakresie bliskiej podczerwieni i konwersji promieniowania podczerwonego na światło niebieskie mimo bardzo wydajnego procesu przekazywania energii wzbudzenia od jonów Yb3+ do jonów Tm3+. 2. Zaobserwowano transfer energii od Dy3+ do Tb3+ w szkłach ołowiowo-boranowych. Mechanizm transferu energii na drodze oddziaływań dipol-dipol obowiązuje jedynie dla małych stężeń aktywatora (do 3% Tb3+). Powyżej tego stężenia obserwuje się zjawisko stężeniowego wygaszania luminescencji. Dalsze zwiększenie stężenia akceptora (powyżej 5% Tb3+) prowadzi do częściowej krystalizacji szkła ołowiowo-boranowego. Rentgenowska analiza fazowa wykazała obecność fazy krystalicznej TbBO3. 3. Zaobserwowano transfer energii od Tb3+ do Ln3+ (gdzie Ln = Eu, Sm) w szkłach ołowiowo-boranowych. Określono wzajemne relacje intensywności głównych pasm emisyjnych jonów lantanowców w funkcji stężenia donora (Tb3+) i akceptora (Eu3+), które jednoznacznie świadczą o kierunku procesu transferu energii Tb3+ ® Eu3+. Transfer energii wzbudzenia od jonów Tb3+ do jonów Sm3+ jest ograniczony występowaniem procesów relaksacji krzyżowej w szkłach ołowiowo-boranowych zawierających wyższe stężenia akceptora (jonów Sm3+).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5827
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kos_Procesy_przekazywania_energii_wzbudzenia_w_szklach_olowiowo_boranowych.pdf6,46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.