Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5857
Title: Wybrane problemy procedur kontrolnych prowadzonych przez inspekcje
Authors: Janik, Marcin
Keywords: Policja administracyjna
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 24-49). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Rozdział zawiera analizę wybranych zagadnień odnoszących się do kontroli specjalistycznej wykonywanej przez organy inspekcyjne. Tak zakreślone pole analizy spowodowało, że rozdział ma niejako charakter trójdzielny. W pierwszej części przedstawiono retrospektywną analizę poglądów pokazującą ewolucję policyjnej funkcji administracji. W tej części zaprezentowano również przegląd organów policyjnych z wyraźnym podziałem na organy „zmilitaryzowane” i „cywilne”. W drugiej części przedmiotem analizy uczyniono kwestie proceduralne. Wskazano podstawowe problemy, które egzemplifikują się w pytaniu, czy wszystkie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego znajdą zastosowanie w toku postępowania kontrolnego. W części ostatniej omówiono m.in. problematykę odnosząca się do aktów administracyjnych oraz generalnych aktów administracyjnych. Ukazano oryginalną konstrukcję generalnych aktów administracyjnych oraz swoistość postępowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5857
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janik_Wybrane_problemy_procedur_kontrolnych.pdf455,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons