Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5860
Title: Kontrola przedsiębiorcy
Authors: Śladkowska, Ewa
Keywords: Postępowanie kontrolne; Przedsiębiorstwo
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 104-128). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: W niniejszym rozdziale przybliżono regulację prawną postępowania kontrolnego prowadzonego wobec przedsiębiorców przez organy administracji publicznej. Postępowanie to ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi jeden z przejawów ograniczenia konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. Regulacja wskazanego postępowania ma charakter dwupoziomowy, gdyż zawarta została w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przepisach szczególnych. W niniejszym rozdziale szczegółowo omówiono unormowania zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które są zarazem rozbudowane i niekompletne. W niezbędnym zakresie, w celu uzupełnienia opisywanej problematyki, sięgnięto także do regulacji szczególnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5860
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sladkowska_Kontrola_przedsiebiorcy.pdf446,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons