Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5861
Title: Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli
Authors: Strożek-Kucharska, Magdalena
Keywords: Najwyższa Izba Kontroli
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet Śląski
Citation: W: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 50-79). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: mający jedną z najdłuższych historii w Polsce — Najwyższą Izbę Kontroli. W opracowaniu zasygnalizowano historię NIK oraz szczegółowo omówiono jej pozycję ustrojową i rolę we współczesnym systemie kontroli w Polsce. Omówione zostało również postępowanie kontrolne sprawowane przez ten szczególny organ kontroli państwowej, kryteria sprawowanej kontroli, przebieg postępowania kontrolnego oraz rozstrzygnięcia, jakie zapadają w wyniku przeprowadzonej kontroli, i ich konsekwencje dla jednostki kontrolowanej. W celu wyczerpania problematyki poruszanej w opracowaniu omówione zostały również sposoby oraz formy zaskarżenia wyników kontroli sprawowanej przez NIK. Podnoszone w opracowaniu argumenty oraz opisane procedury postępowania kontrolnego pozwoliły na stwierdzenie, że NIK odgrywa bardzo istotną rolę w zakresie kontroli najważniejszych organów państwa. Oczywiste stało się przy tym, że pełni również dominującą funkcję w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ujmowanego w szczególności pod kątem bezpieczeństwa, stabilności i pewności wydatkowania środków publicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5861
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strozek-Kucharska_Kontrola_sprawowana_przez_NIK.pdf479,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons