Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6041
Title: Świętochłowickie Lipiny - enklawa biedy czy "miejska wioska"?
Authors: Wódz, Kazimiera
Szpoczek-Sało, Monika
Keywords: Świetochłowice; marginalizacja
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Wódz, D. Nowalskiej-Kapuścik, G. Libora (red.), "Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych" (S. 53-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedstawione wybrane wyniki badań prowadzonych w Lipinach nie oddają bogactwa życia codziennego tej dzielnicy, która przez osobę z zewnątrz może być odbierana jako „enklawa biedy”, charakteryzująca się zjawiskami dysfunkcyjnymi. Obserwacja od „wewnątrz”, bliski kontakt z mieszkańcami, oparty na zaufaniu wypracowanym dzięki połączeniu metod badań etnograficznych z pracą na rzecz społeczności (realizacją konkretnych projektów w ramach Laboratorium Społecznego działającego w dzielnicy) pozwalają stwierdzić, że w Lipinach – na przekór utartym stereotypom i złej opinii wśród mieszkańców Konurbacji Górnośląskiej – istnieją silne więzi społeczne, a ich mieszkańcy przestrzegają w relacjach wzajemnych specyficznego kodeksu etycznego, którego podstawą są zobowiązania do pomocy sąsiedzkiej w sytuacjach krytycznych i poczucie solidarności grupowej w relacji z instytucjami formalnej kontroli społecznej. Inaczej rzecz ujmując – społeczność lipińska dysponuje własnym systemem aksjonormatywnym, stanowiącym swoiste połączenie wartości i wzorów charakterystycznych dla tradycyjnych śląskich społeczności robotniczych z wzorami zachowań nie do końca zgodnymi z powszechnie aprobowanymi (przynajmniej w sferze deklaratywnej) w społeczeństwie wartościami i normami moralnymi, które – za Gansem i Wilsonem –moglibyśmy uznać za przejaw adaptacji do strukturalnie uwarunkowanych ograniczeń w dostępie do dóbr i usług koniecznych do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Nie przeceniając znaczenia poczynionych dotąd obserwacji życia tej dzielnicy,możemy powiedzieć, że w Lipinach dokonują się procesy podobne do tych, które w wielkich miastach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej opisywali kilka dekad temu przywoływani wyżej autorzy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6041
ISBN: 9788380125865
9788380125872
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wodz_Swietochlowickie_Lipiny_enklawa_biedy_czy.pdf470,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons