Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6067
Title: Rozważania wokół wykluczenia i marginalizacji
Authors: Sztumski, Janusz
Keywords: wykluczenie społeczne; marginalizacja społeczna; filozofia
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 122-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Marginalizacja społeczna i wykluczenie społeczne są terminami używanymi niekiedy zamiennie, chociaż nie oznaczają wcale tego samego. A ponieważ błędne ich utożsamianie staje się źródłem rozmaitych nieporozumień, warto przyjrzeć się bliżej obu tym terminom i zjawiskom, których dotyczą. Otóż w życiu społecznym występują zarówno zjawiska wykluczenia, jak i marginalizacji, które bynajmniej nie są identyczne, lecz różnią się istotnie, jeśli wziąć pod uwagę m.in. ich uwarunkowania, przebieg i konsekwencje. Aby przeciwdziałać ewentualnym nieporozumieniom związanym z pojmowaniem terminu margines społeczny, warto przyjrzeć się wnikliwie jego znaczeniu oraz zastosowaniach w praktyce. Zauważmy, że termin ten ma zarówno wartościujący, jak i opisowy charakter, i z tego względu może służyć stygmatyzacji i etykietowaniu poszczególnych osób lub kategorii społecznych albo też rzeczowym analizom zbiorów ludzi zaliczanych do marginesu społecznego. Biorąc to pod uwagę, trzeba zatem zdawać sobie sprawę z dwoistego charakteru interesującego nas terminu, ponieważ ważne są zarówno społeczne konsekwencje stygmatyzacji ludzi przez zaliczanie ich do negatywnie ocenianych zbiorów, które są częściami składowymi marginesu społecznego, jak też naukowa jego przydatność przy analizowaniu konkretnego społeczeństwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6067
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sztumski_Rozwazania_wokol_wykluczenia.pdf471,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons