Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6324
Title: Od Redakcji
Authors: Biłas-Pleszak, Ewa
Sujkowska-Sobisz, Katarzyna
Warchala, Jacek
Keywords: językoznawstwo
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Forum Lingwistyczne, Nr 3 (2016), s. 7-10
Abstract: "Językoznawstwo uprawiane współcześnie traci swój autonomiczny charakter, sięgając poza granice swojej domeny badawczej w kierunku dziedzin takich jak socjologia (z wieloma jej odmianami, np. socjologią emocji), psychologia (z analizą intencji i schematów wyobrażeniowych), neurologia (neurolingwistyka), teoria umysłu (kognitywistyka) czy informatyka (lingwistyka informatyczna). Współczesna lingwistyka przekracza granice paradygmatów i metod badawczych, ale także zmienia profil swoich badań na bardziej praktyczny, co należy rozumieć jako przesunięcie zainteresowań z terenu konstruowania teorii na teren praktyki mówienia, interpretacji pojedynczych realizacji języka w ramach już zidentyfikowanych lub ciągle na nowo rozpoznawanych dyskursów. Niniejszy numer „Forum Lingwistycznego” swoją różnorodnością, jak sądzimy, wpisuje się w tak właśnie rozumianą tendencję." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6324
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilas-Pleszak_Od_redakcji.pdf263,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons