Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6423
Title: Etyka jako utopia społeczna : Analiza w perspektywie filozofii wartości
Authors: Wojewoda, Mariusz
Keywords: utopia etyczna; utopizm etyczny
Issue Date: 2018
Citation: Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura, Nr 36 (1/2018), s. 37-50
Abstract: Artykuł poświęcony jest zagadnieniu obecności wątku utopijnego w etyce, szczególnie w etyce opartej na filozofii wartości. Ogólnym punktem odniesienia jest tutaj koncepcja niemieckiego filozofa Nicolai Hartmanna. Etyka normatywna z istoty swojej nastawiona jest na zmianę ludzkich zachowań moralnych w kierunku jakiejś istotnej wartości (dobra), szczególnie dobra społecznego. Nigdy nie ma pewności, że zalecenia etyczne będą realizowane, dlatego w pewnym sensie mają charakter utopijny. To jednak nie przeszkadza w formułowaniu programów etycznych proponujących zmianę postaw i zachowań. Odróżniam utopizm etyczny od utopizmu. Ten ostatni wiążę z klasycznymi teoriami ideologów życia społecznego i współczesnych specjalistów od zarządzania organizacjami. Utopizm etyczny przejawia się w pewnym sposobie rozumienia kodeksów etycznych jako czegoś co zakłada instytucjonalnie wymuszanie postaw i zachowań moralnych w przedsiębiorstwie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6423
ISSN: 1508-6305
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojewoda_Etyka_jako_utopia_spoleczna.pdf370,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons