Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6483
Title: The impact of anthropogenic factors on the occurrence of molybdenum in stream and river sediments of central Upper Silesia (Southern Poland)
Other Titles: Wpływ czynników antropogenicznych na występowanie molibdenu w osadach strumieniowych i rzecznych w centralnej części Górnego Śląska (południowa Polska)
Authors: Pasieczna, Anna
Bojakowska, Izabela
Nadłonek, Weronika
Keywords: molibden; osady rzeczne i strumieniowe; zanieczyszczenia antropogeniczne; Górny Śląsk-południowa Polska
Issue Date: 2017
Citation: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Vol. 28, no. 4 (2017), s. 16-26
Abstract: Opracowanie przedstawia szczegółowe badania zawartości molibdenu w osadach rzek i strumieni w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (południowa Polska), których celem było określenie jego zawartości i możliwych źródeł zanieczyszczeń antropogenicznych. Jest to region gdzie przez wiele lat działały huty cynku, a obecnie – huty żelaza, koksownie i elektrociepłownie. Jednocześnie jest to obszar miejski o największej gęstości zaludnienia w kraju. Osady (1397 próbek) pobrano z rzek oraz strumieni i oznaczono w nich zawartość molibdenu i 22 innych pierwiastków. Ich zawartość określono metodami ICP-AES oraz CV-AAS. Badania wykazały zawartość molibdenu w zakresie <0,5–204,8 mg∙kg–1; średnia zawartość wynosi 1,9 mg∙kg–1. Około połowa próbek zawiera <0,5 mg a tylko 4,6% próbek charakteryzuje się zawartością >5 mg∙kg–1 molibdenu. Rozkład przestrzenny molibdenu przedstawiony kartograficznie wskazuje, że głównym czynnikiem determinującym jego zawartość w osadach jest odprowadzanie ścieków z hut żelaza i oddziaływanie składowisk odpadów pohutniczych. Źródłem tego pierwiastka są również odpady historycznego górnictwa i hutnictwa rud cynku, a kolejnym jego emisja do atmosfery podczas spalania węgla i migracja ze składowisk odpadów elektrowni.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6483
ISSN: 1230-7831
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasieczna_the_impact_of_anthropogenic_factors_on_the_occurrence.pdf4,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons