Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6534
Title: Role of allochthonous substance in initial stage succession
Authors: Rahmonov, Oimahmad
Kin, Natalya O.
Keywords: allochthonous substance; stage succession
Issue Date: 2007
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 1 (2007), s. 43-60
Abstract: Przedstawiono rolę substancji allochtonicznej w procesie formowania się układów ekologicznych w ekosystemach piaszczystych. Proces ten badano na przykładzie wierzby piaskowej Salix arenaria, która zatrzymuje substancję allochtoniczną z przyległych obszarów i w ten sposób sprzyja polepszaniu warunków siedliskowych. Na Wyżynie Śląskiej występują wielkopowierzchniowe obszary piasz-czyste pozbawione – w wyniku eksploatacji piasków bądź innych surowców – pokrywy glebowej aż do skały macierzystej. Z tego powodu utrudniona jest tu inicjacja sukcesji roślinnej czy rozwój gleby. Wierzba piaskowa zatrzymuje między gałę-ziami cały opad własnych liści oraz nawiewane allochtoniczne substancje organiczne, które po rozkładzie wzbogacają piasek w składniki mineralne. Substancje te pochodzą najczęściej z sąsiednich kompleksów leśnych. Świadczy o tym analiza gatun-kowa nierozłożonych resztek organicznych, w wyniku której stwierdzono w obrębie kęp wierzbowych obecność liści buka zwyczajnego Fagus sylvatica, czeremchy amerykańskiej Padus serotina oraz grabu zwyczajnego Carpinus betulus. Liście wspomnianych gatunków zawierają znacznie ilości makro- i mikroelementów niezbędnych dla rozwoju roślinności porasta-jącej ubogie w składniki pokarmowe ekosystemy. Materiał ten wzbogaca dodatkowo lokalną warstwę ściółki glebowej i za-pewnia wkraczanie innych gatunków roślin o wysokich wymaganiach ekologicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6534
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rahmonov_Role_of_allochthonous_substance.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons