Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/654
Title: Kwalifikacja "culpa in contrahendo" w prawie prywatnym międzynarodowym
Authors: Zachariasiewicz, Maria-Anna
Keywords: Culpa in contrahendo; Prawo prywatne międzynarodowe; Prawo zobowiązań
Issue Date: 2008
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 3 (2008), s. 35-61
Abstract: Problematyka culpa in contrahendo w ostatnich latach stała się przedmiotem ożywionych sporów w doktrynie i orzecznictwie wielu państw. Spory te dotyczą przede wszystkim płaszczyzny prawa merytorycznego a dopiero pośrednio przenoszone są na grunt prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego prawa procesowego. Zagadnienie odpowiedzialności przedumownej stało się także przedmiotem zainteresowania twórców i komentatorów aktów prawa jednolitego w dziedzinie zobowiązań umownych. Dyskusje toczące się w doktrynie i judykaturze poszczególnych państw nie skupiają się jednak wyłącznie na zagadnieniach istoty i zakresu culpa in contrahendo, podstawy prawnej i przesłanek odpowiedzialności czy dopuszczalnych środków prawnych. Dotyczą także wielu innych fundamentalnych pytań o istotę stosunków deliktowych lub stosunków kontraktowych, o rzeczywiste znaczenie tendencji do zacierania granic pomiędzy oboma reżimami odpowiedzialności, o możliwości i sens poszukiwania „trzeciej drogi” czy wreszcie o granice dopuszczalności „słusznościowych” podstaw odpowiedzialności. Z wszelkimi polemikami na temat culpa in contrahendo nierozłącznie związane jest też poszukiwanie delikatnej równowagi pomiędzy swobodą uczestników obrotu na etapie poprzedzającym zawarcie umowy a dozwolonymi metodami sądowej lub legislacyjnej ingerencji w imię zasad słuszności i sprawiedliwości. Wszystkie te problemy znajdują swe odzwierciedlenie na płaszczyźnie kolizyjnej w ramach procesu kwalifikacji pojęć, mającego doprowadzić do właściwego podporządkowania kwestii powstających na etapie przedumownym zakresowi odpowiedniej normy kolizyjnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/654
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zachariasiewicz_Kwalifikacja_culpa_in_contrahendo.pdf641,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons