Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6625
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMajewski, Kamil-
dc.date.accessioned2018-10-11T06:48:04Z-
dc.date.available2018-10-11T06:48:04Z-
dc.date.issued2018-06-30-
dc.identifier.citationRoczniki Administracji i Prawa, nr 18 (2018), s. 405-416pl_PL
dc.identifier.issn1644-9126-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6625-
dc.description.abstractNiniejsza glosa porusza problematykę sytuacji prawnej prezesa zarządu w perspektywie strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) w przedmiocie zatwierdzenia prezesa zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. Instytucja zatwierdzenia prezesa zarządu jest konstrukcją nietypową, jako że wynika z potrzeby dokonania oceny sytuacji zastanej w związku z objęciem nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych. Autor podziela pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wedle którego prezes zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej nie jest stroną postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ze względu na to, że brak jest przepisu prawa materialnego, który stanowiłby o tym, iż posiada on interes prawny w tym postępowaniu. Zainteresowanie tej osoby wynikiem postępowania, w ocenie autora, jest interesem faktycznym, a nie prawnym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcupl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprezes zarządu SKOKpl_PL
dc.subjectPresident of the Management Board of SKOKpl_PL
dc.subjectstatus prawny prezesa zarządu SKOK w postępowaniu przed KNFpl_PL
dc.subjectdziałalność KNFpl_PL
dc.subjectstrona postępowania przed KNFpl_PL
dc.subjectstatus prawny członka zarządu banku w postępowaniu przed KNFpl_PL
dc.subjectlegal status of the President of the Management Board of SKOK in proceedings conducted by the KNFpl_PL
dc.subjectactivities of the KNFpl_PL
dc.subjectlegal status of a member of the bank’s management board in proceedings conducted by the KNFpl_PL
dc.subjectparty to proceedings conducted by the KNFpl_PL
dc.titleGlosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r., Sygn. Akt: VI SA/WA 2550/16pl_PL
dc.title.alternativeCOMMENTARY JUDGMENT OF WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY IN WARSAW OF 21 FEBRUARY 2017, REF. ACT: VI SA/WA 2550/16pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalRoczniki Administracji i Prawapl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0012.6012-
dc.description.referencesLiteratura: Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011. Borkowski J. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985. Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz – teksty – wzory i formularze, Warszawa 1961. Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011. Jendrośka J., Postępowanie administracyjne, Wrocław – Poznań 1997. Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia stron w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowania administracyjne ogólne, Warszawa 2003. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom I, Warszawa 2010. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom II, Warszawa 2010. Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008. Wyrwińska K., Organy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, LEX/el nr 164972. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012. Wykaz orzecznictwa: Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt: II OSK 451/13, Legalis nr 1187670. Wyrok NSA z dnia 7 października 2014 r., sygn. akt: I OSK 418/13, Legalis nr 1092221. Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt: I OSK 1751/13, Legalis nr 1218304. Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 1898/15, LEX nr 2294829. Wyrok NSA z dnia 11 października 2017 r., sygn. akt: II OSK 2541/16, LEX nr 2377421. Wyrok NSA z dnia 20 października 2017 r., sygn. akt: II OSK 2682/15, LEX nr 2395714. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt: II SA/Go 581/14, Legalis nr 1118386. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt: II SA/Go 179/17, Legalis nr 1633878. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt: VII SA/Wa 2711/16, LEX nr 2404520. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt: II SA/Go 326/17, LEX nr 2365348. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt: II SA/Po 217/17, LEX nr 2377569. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 października 2017 r., sygn. akt: II SA/Ol 442/17, LEX nr 2387268. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 października 2017 r., sygn. akt: VII SA/Wa 259/17, LEX nr 2394007. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt: II SA/Go 873/17, LEX nr 2401454. Wyrok SA w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt: II AKz 113/13, LEX nr 1360504.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Glosa_do_wyroku_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego.pdf341,56 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons