Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6831
Title: Lithodynamics of aeolian sands in the eastern part of the Silesian Upland
Authors: Pełka-Gościniak, Jolanta
Keywords: Silesian Upland; aeolian sands; lithodynamics; grain size distribution
Issue Date: 2016
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 24 (2016), s. 95-102
Abstract: Celem pracy jest przed-stawienie litodynamiki piasków eolicznych na trzech obszarach wschodniej części Wyżyny Śląskiej (Kotlina Biskupiego Boru, „pustynie”: Starczynowska i Błędowska (rys. 1). Wybrano je ze względu na ich położenie względem starszej rzeź-by oraz historię deforestacji. Pod względem litodynamiki wyróżniono obszary z przewagą deflacji, akumulacji oraz przejś-ciowe (rys. 3). Stwierdzono, że dynamika procesów eolicznych we wschodniej części Wyżyny Śląskiej jest różna. Najbar-dziej zróżnicowane środowisko piasków eolicznych jest widoczne w obrębie „pustyń”: Starczynowskiej i Błędowskiej", natomiast najbardziej jednorodne – w obrębie Kotliny Biskupiego Boru. To zróżnicowanie zależy od obecności starszej rzeźby i roślinności. W miarę przybliżania się do Progu Górnojurajskiego materiał piaszczysty w coraz większym stop-niu nabywał cechy typowe dla obniżonej aktywności litodynamicznej (akumulacyjnych). Przy rzekach, będących natu-ralną barierą dla dalszego ruchu piasku, także przeważały obszary akumulacji. Próg Środkowotriasowy nie był tu mor-fologicznie istotny, gdyż nie stanowił istotnej przeszkody dla wiatrów zachodnich. Brak pokrywy roślinnej spowodo-wał, że osady piaszczyste mają cechy teksturalne charakterystyczne dla obszarów o wzmożonej aktywności litodynamicz-nej. Obszary, gdzie wylesianie nastąpiło najpóźniej. cechują się małym zróżnicowaniem i przewagą obszarów akumu-lacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6831
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelka_Gosciniak_Lithodynamics_of_aeolian_sands.pdf926,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons