Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6832
Title: Contemporary aeolian processes and landforms on the Baikal Lake shore : gneral remarks
Authors: Szczypek, Tadeusz
Snytko, Walerian A.
Wika, Stanisław
Bazhenova, Olga I.
Keywords: lake Baikal; Olkhon; shore zone; aeolian processes and landforms
Issue Date: 2017
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 25 (2017), s. 39-48
Abstract: Współczesne procesy i formy eoliczne są nad Bajkałem zjawiskiem relatywnie powszechnym: ich rozwojowi sprzy-ja odpowiednia budowa geologiczna, systemy silnych wiatrów, zwłaszcza znad tafli jeziornej (czyli wiejących z półno-co-zachodu i południo-zachodu), a także zintensyfikowana abrazja brzegów oraz różne inne przejawy antropopresji. Wspom-niane formy i procesy są rozwinięte głównie w środkowej części wschodniego wybrzeża Bajkału, a także na łagodnym północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Olchon, przy czym występują w postaci kilkunastu wyraźnych, relatywnie dużych i odosobnionych stanowisk, graniczących z kompleksami leśnymi lub powierzchniami stepowymi. Stara akumulacyjna rzeźba eoliczna (różnorodne wydmy, zachowane w niektórych miejscach pod pokrywą tajgi) jest współcześnie rozwie-wana: dominuje tu zatem deflacyjny typ rzeźby, współczesna eoliczna rzeźba akumulacyjna ma natomiast znaczenie dru-gorzędne. Obszary rozwoju współczesnej rzeźby eolicznej są na omawianym obszarze istotne pod względem rekreacyj-nym, powodują większe zróżnicowanie rzeźby, wzrost bioróżnorodności, a działalność rekreacyjna na tych obszarach może prowadzić do degradacji ich potencjału.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6832
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczypek_Contemporary_aeolian_processes_and_landforms.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons