Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6860
Title: Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana
Authors: Pawelec, Tomasz
Keywords: metodologia historii; Marceli Handelsman; historia historiografii polskiej; II Rzeczypospolita; myśl metodologiczna
Issue Date: 1994
Publisher: Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa AD
Abstract: Marceli Handelsman, Professor of History at the Warsaw University was one of the most eminent scholars and researchers between of the Two World Wars. His brilliant papers dealt with various problems of maedieval and modem history. They are classical now but only a few know that methodology of history was among his main fields of interests, as well. The study consists of four parts. The first part discussed various models of research in history of historiography and then accounted a research strategy assumed here. It based on the conception of humanistic interpretation proposed by Poznan school of methodology. The second part tries to explain the development of M.Handelsman's conceptions by reconstructing his intellectual biography. The third part contains a reconstruction and an analysis of Handelsman's methodological vision of historical science. The vision consists of five systems of cathegories. They refer to: (1) conceptions of historical reality and the mechanism of generating history; (2) the historical epistemology; (3) the methodology of historical research, (4) the past and present of historical science , (5) so called „historiology” i.e. the social role of history. Interprelatins included here are related to methodological cathegories which were contemporary to Handelsman (so called „historical interpretation”). The last part of the study presents the methodological strategies used by Handelsman in his historical studies. They have been reconstructed by interpretations which are related to actual methodological knowledge (so called „adapted interpretation”. The paper demonstrates the coherence between methodological thoughts of the historian and his research practice. As a result the study demonstrates how Handelsman's research practice and his theoretical conceptions break away from tradition and transcend the level of its contemporary methodological experience.
Description: Marceli Handelsman, profesor historii na Uniwersytecie Warszawskim, należał do najwybitniejszych historyków polskich w dobie międzywojennej. Jego (nierzadko znakomite) opracowania dotyczyły rozległego spektrum zagadnień historii średniowiecznej i nowożytnej, Polski oraz powszechnej. Dziś należą one do klasyki polskiej historiografii. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że do głównych obszarów badań Handelsmana należała również metodologia historii. Niniejsze studium składa się z czterech części. Pierwsza omawia rozmaite modele badań historiograficznych oraz prezentuje zastosowaną w pracy strategię badawczą, odwołującą się do koncepcji interpretacji humanistycznej, wypracowanej w poznańskiej szkole metodologii. Druga rekonstruuje zarys biografii intelektualnej M. Handelsmana w dążeniu do wyjaśnienia genezy i rozwoju jego koncepcji w zakresie metodologii historii. Trzecia część zawiera autorską rekonstrukcję i analizę właściwej Handelsmanowi metodologicznej wizji nauki historycznej. Handelsmanowską wizję - w świetle tejże rekonstrukcji - konstytuuje pięć systemów kategorialnych odnoszących się do: (1) koncepcji dziejowej rzeczywistości oraz mechanizmów tworzenia historii; (2) epistemologii historycznej; (3) metodologii badania historycznego; (4) przeszłości i stanu współczesnego historiografii; (5) tak zwanej "historiologii", tj. społecznej funkcji historii. Rozwijane w tej części interpretacje uwzględniają perspektywę metodologicznych kategorii właściwych dla czasów Handelsmana (strategia "interpretacji historycznej"). Ostatnia część rozprawy prezentuje w systematycznej postaci strategie metodologiczne stosowane przez Marcelego Handelsmana w jego studiach konkretnohistorycznych. Zostały one zrekonstruowane w drodze interpretacji nawiązującej do współczesnej wiedzy metodologicznej (strategia "interpretacji adaptacyjnej"). Książka dokumentuje fakt występowania zasadniczej koherencji (zgodności) pomiędzy metodologiczną refleksją rozwijaną przez tego historyka, a jego praktyką badawczą jako dziejopisarza. Finalnie, praca pokazuje jak praktyka badawcza Handelsmana oraz jego koncepcje teoretyczne wyłamywały się z zastanej tradycji dziejopisarskiej oraz przekraczały właściwy dla jego czasów poziom doświadczenia metodologicznego w środowisku polskich historyków
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6860
ISBN: 83-85976-10-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Mysl_metodologiczna_Marcelego_Handelsmana.pdf6,8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons