Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7105
Title: Emocje w narracjach o Zagładzie. Przykład powieści Idy Fink “Podróż”
Other Titles: Emotions in Narratives of Holocaust. The Example of The Journey by Ida Fink
Authors: Jaskółowa, Ewa
Keywords: emocje; Holokaust; ocalenie; podróż; Żydówki
Issue Date: 2017
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio N, Vol. 2 (2017), s. 231-248
Abstract: Autorka przedstawiła analizę powieści I. Fin pt. Podróż w kontekście kulturowych badań emocji prowadzonych przez A. Wierzbicką. Podstawę dla refleksji literaturoznawczej stanowią kulturowe badania językoznawcze, które pokazują zależności między sposobem artykułowania emocji a kulturowym zapleczem ludzi mówiących danym językiem. Badania te podsunęły autorce artykułu pomysł oglądu sytuacji emocjonalnych zapisanych w powieści I. Fink, sposobu ich artykulacji i konsekwencji wynikających z podejmowania swoistych „gier” w sytuacji zagrożenia życia w czasach Zagłady. Konkluzją opracowania jest stwierdzenie konieczności uwrażliwiania młodzieży szkolnej na zjawisko, które można by określić mianem „językowego obrazu emocji”, który jest uzależniony od kultury, w jakiej wychowują się użytkownicy danego języka oraz związanymi z nią doświadczeniami egzystencjalnymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7105
DOI: 10.17951/n.2017.2.231
ISSN: 2451-0491
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaskola_Emocje_w_narracjach_o_Zagladzie.pdf357,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons