Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7128
Title: Odpowiedzialność prawna lekarza za szkody medyczne w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Authors: Huras-Darkowska, Agnieszka
Rej-Kietla, Anna
Przybyłek, Edyta
Keywords: lekarz; odpowiedzialność prawna; szkoda medyczna; umowa o pracę
Issue Date: 2018
Publisher: Exante Wydawnictwo Naukowe
Citation: Problemy Nauk Prawnych, T. 7 (2018), s. 13-23
Abstract: Odpowiedzialność szpitala za popełniony błąd medyczny lekarza „opiera się na zasadzie ryzyka i jest niezależna od winy własnej zakładu leczniczego. Szpital nie będzie się mógł więc od niej uwolnić wskazując na przykład na brak winy w wyborze lekarza, czy też winy w zakresie nadzoru nad wykonywaniem powierzonych czynności. Obowiązek odszkodowawczy nie obciąża zakładu leczniczego jedynie w przypadku, gdy lekarzowi nie można przypisać winy bądź w razie niespełnienia którejkolwiek z pozostałych przesłanek odpowiedzialności”32. Rozpatrując kwestie odpowiedzialności pracowników-lekarzy, pojawiają się postulaty de lege ferenda, aby rozwiać wątpliwości interpretacyjne przez ściślejsze wskazanie zakresu przedmiotowego rodzaju odpowiedzialności pracowniczej33. Należy jednak pamiętać o tym, że odpowiedzialność porządkowa w przypadku lekarzy jest instytucją, której należy przypisać mniejszą wagę aniżeli odpowiedzialności dyscyplinarnej, której znaczenie i ewentualne sankcje zdają się mieć mimo wszystko zdecydowanie poważniejszy charakter i wpływ na dalszą karierę pracownika-lekarza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7128
ISBN: 978-83-65374-85-1
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huras_Darkowska_Odpowiedzialnosc_prawna_lekarza_za_szkody_medyczne.pdf668,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons