Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7325
Title: Kanon - ideologia i mechanika : problematyka kanonu w rozrywce interaktywnej
Authors: Gnat, Tomasz
Keywords: rozrywka interaktywna; kanon gier komputerowych
Issue Date: 2017
Citation: Er(r)go, Nr 35, [z.] 2 (2017), s. 57-74
Abstract: "Przedstawiona tu dyskusja skupia się więc na roli, racji bytu i interpretacjach pojęcia kanonu w rozrywce interaktywnej. Kanon będzie w niniejszej pracy postrzegany z dwóch perspektyw. W pierwszej części, autor interpretuje kanon jako fundament ideologiczny i bada wpływ takiej struktury na problematykę zachowania dóbr kultury cyfrowej. W części drugiej, autor przyjrzy się kanonowi z perspektywy mechanicznej, jako nadrzędnej strukturze narracyjnej. Ta dyskusja koncentruje się na analizie prób pogodzenia sztywnych ram wyznaczonych przez kanon z koniecznością wprowadzenia interakcji, charakterystycznej dla omawianego medium. Ważnym jest, by zaznaczyć, że autor nie podejmuje się tutaj obrony konieczności istnienia kanonu gier, ale też nie nawołuje do zaprzestania prób jego formowania. Wnioski płynące z przedstawionych tu rozważań mają raczej na celu zwrócenie uwagi na specyfikę medium rozrywki interaktywnej i być może będą mogły przyczynić się do lepszego zrozumienia tematyki kanonu w szerszej perspektywie dóbr kultury współczesnej".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7325
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gnat_Kanon_ideologia_i_mechanika_problematyka.pdf482,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons