Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7391
Title: "Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania" : (Katowice, 16 października 2013 r.).
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania; seminaria
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 152-154
Abstract: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 16 października 2013 r. zorganizowało seminarium Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania. Spotkanie wpisało się w cykl bibliotecznych warsztatów i szkoleń poświęconych Informacyjnym narzędziom wspierania indywidualnego rozwoju. Seminarium było adresowane przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom, było podwyższenie kompetencji informacyjnych uczestników, a w konsekwencji podniesienie jakości kształcenia w liceach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Spotkanie zwróciło uwagę na konieczność ciągłego dostosowywania systemu edukacji do zachodzących zmian społecznych i przygotowania nauczycieli oraz młodzieży uczącej się do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; ukazało dynamiczny przyrost objętości zasobów informacji, wzrost znaczenia informacji jako towaru oraz wskazało możliwości bezpłatnego dostępu do tradycyjnych i cyfrowych zasobów CINiBA[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7391
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Informacyjne_narzedzia_wspomagajace.pdf386,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons